تفــاوت MIS و ERP، معـایـب و مـزایـا

تفاوت سیستم های مبتنی بر MIS و ERP

سیستم های ERP در مقایسه با سیستم های MIS دارای تفاوت هایی است که در مباحث مربوط به کارایی سازمانی و بهبود کلی در سطح فعالیت های سازمان بصورت فرآیندی می توان به نقش و اهمیت سیستم های ERP در مقایسه با سیستم های MIS پرداخت.

تعویض سیستم های قدیمی MIS با سیستم ها و راهکارهایی که مبتنی بر استانداردهای سازمانی پیاده سازی می گردد و ایجاد مزیت های رقابتی پایدار از طریق پیاده سازی ERP و همچنین نیاز به بهبود تعاملات بیرون و درون سازمانی با مشتریان و تامین کنندگان خواهد توانست مدیران سازمان ها را جهت حرکت به سمت پیاده سازی یک راهکار جامع در سازمان که همان ERP است سوق دهد.

دلایل ذیل خواهد توانست بعنوان دلایل قانع کننده ای جهت تعویض سیستم MIS با سیستم ERP باشد.

  • ناتوانی سیستم موجود در پشتیبانی از نیازهای سازمان با بزرگ شدن کسب و کار
  • نیاز به منابع گسترده مالی و انسانی جهت تعمیر و نگهداری و پشتیبانی سیستم های قدیم
  • عدم وجود استانداردهای لازم و مفاهیم باز مهندسی در سیستم های قدیمی
  • وجود سیستم های اطلاعاتی جزیره ای بدون وجود ارتباطات منطقی
  • ناتوانی کارکنان در پاسخگویی به موقع به درخواستهای کلیدی مشتریان
  • کمبود کارایی سازمان در تهیه گزارشات به موقع و جامع جهت تصمیم گیری در سازمان
عنوانMISERP
پشتـیبـانی و نگهـداری بـالا بودن هزیـنه نگـهداری در دراز مـدت کاهـش هزیـنه نگهـداری در دراز مـدت
استـانداردهـای کسـب وکـار مبـتنی بر استـانداردهـای تعـریـف شـده مبـتنی براستـانداردهـای کسـب وکـار
دیـتابیـس اطـلاعـاتی اطـلاعات به صـورت جـزیـره ای و در دیـتابیـس های مخـتلف اطـلاعات جامـع در دیـتابیـس متـمرکـز
گـزارش گیـری گـزارش گیـری با صـرف زمـان زیـاد گـزارش گیـری از پایـگاه داده جامـع با زمـان بسـیار کـم
پاسخـگویـی به مشـتریـان دارای رویـه های کنـد تر جهـت پاسـخ گـویی بـه مشـتری پیـاده سـازی بر مبـنای پاسـخگویـی سریـع به مشـتری
سیـسـتم فـرآیـنـدی فـاقد سیـسـتم گـردش فـرآیـند و یا عـدم انطـباق کـامـل با فـرآیـندها دارای مدیـریـت گـردش فـرآیـند با فـرآیـندهـای کسـب وکـار
یکـپارچـگی اطـلاعـات دارای خطـاهای اطـلاعـاتی به دلـیل عـدم یکـپـارچـگی عـدم وجـود خطـاهای اطـلاعـاتی و یکـپارچـگی اطـلاعـات