348

تعداد استقرارهای موفق نرم افزاری بزرگ در کشور

استقرارنرم افزار

استقرارنرم افزار

استقرارنرم افزار یکی از مراحل مهم و حساس بعد از مرحله عقد قرارداد شفاف با مشتری می باشد چرا که در مرحله استقرار نیازهای مشتری به مرحله ظهور می رسد و همچنین فرآیندهای کسب و کار به صورت عملیاتی در محصول پیاده سازی شده و تعهدات پیمانکاری نرم افزاری نیز جهت کارفرما عملیاتی می گردد.

مرحله استقرار نرم افزار شامل مرحله نصب، پیاده سازی، اجرا و آموزش نرم افزارها می باشد که در این مرحله ممکن است از کارشناسان مختلفی جهت پیاده سازی و مراحل گفته شده مشاوره یا کمک گرفته شود. موفقیت پروژه نرم افزاری بستگی به استقرار صحیح محصول نرم افزاری دارد.

استقرارنرم افزار

ما در گروه نرم افزاری زروان معتقدیم با استقرار درست به تعهدات خود در قبال کارفرما عمل می نمائیم و برای هر سازمان و شرکتی، ضمن تبیین روش استقراری درست و متناسب با نیازهای همان جا می توانیم این وظیفه خطیر را به بهترین شکل ممکن پشت سر بگذاریم.

تجربه چندین ساله ما در امر استقرار نرم افزار در بیش از سیصد شرکت بزرگ نشان دهنده این مطلب است.

با شناسایی دقیق نیازهای کارفرما و اولویت بندی نیازها و تحلیل درست نیازها خواهیم توانست محصول نرم افزاری متناسب با نیازهای کارفرمایان ارایه دهیم.

گروه نرم افزاری زروان با دارابودن تجربه 15 ساله در امر پیاده سازی و استقرارخواهد توانست راهکار مناسب شما را به درستی اسقرار و پیاده سازی نماید.

 • طـراحـی فـرآیـندها

 • پیـاده سـازی فـرآیـندها

 • نیـازسنـجی سـازمـان

 • مسـتـنـد سـازی

 • دریـافـت تایـیدیـه

 • ارائـه گـزارش

 • نصب نرم افزار

 • برنـامه زمـان بنـدی استـقرار

 • تعـیین وظـایـف

 • کـانورت اطـلاعـات

 • کنـترل وظـایف

 • آمـوزش کـاربـران