لیست امکانات اضافه شده به نسخه های نرم افزاری در سال 1395 -نرم افزار یکپارچه زروان

 • اعمال شرط تاریخ در گزارش گردش حساب مشتری
 • نمایش نمودارهای مالی و تعداد اسناد در فرم اولیه برنامه
 • امکان تهیه خروجی اکسل در فرم اشخاص حقوقی
 • لینک کردن شماره حساب های تفصیلی و معین در فرم ورود اسناد از اکسل
 • دسترسی ارسال به اکسل در گزارش بررسی حساب مالی
 • اضافه شدن لینک پایش در نرم افزار
 • تغییر پسوورد مدیر در بکاپ های خام
 • شامل نمودارهای مالی و نمودار تعداد اسناد.اضافه کردن گزارش نمودار مالی با باز شدن برنامه
 • عدم ثبت اشخاص با نام تکراری در فرم اشخاص
 • درج قیمت فروش کالا به ازای هر بچ در فاکتور فروش
 • امکان تعریف قیمت فروش جهت هر بچ بصورت جداگانه
 • تعریف فرمول جایزه کالا براساس الگوی محاسبه تصاعدی و محاسبه در فاکتور فروش
 • اضافه کردن ستون تولید کننده و گروه کالا هنگام انتخاب نام کالا در اسناد فروش
 • نمایش بچ کد در اسناد فروش شامل سفارش فروش،پیش فاکتور فروش،برگشت از فروش،فاکتور فروش
 • اعمال شرط تاریخ در گزارش گردش حساب مشتری
 • نمایش  و فیلتر مشتریان مربوط به هر گروه با انتخاب گروه مشتری در فرم مشتریان
 • نمایش اسناد مربوط به 31 هر ماه در ماه جاری در قسمت لیست و بررسی فاکتور فروش
 • نمایش تاریخ انقضاء هر بچ با انتخاب کالا در فرم فاکتور فروش
 • دسترسی به مشتری جهت گزارش گردش حساب مشتری
 • کنترل دسترسی به مشتری در فرم فاکتور فروشگاهی
 • افزایش سرعت ذخیره سازی لیست قیمت
 • اضافه کردن تاریخ تولید و انقضاء میلادی کالاهای بچ دار در چاپ فاکتور فروش
 • اضافه شدن گزارش گردش حساب مشتری با جزئیات کامل از تمامی زیر سیستم ها
 • اضافه کردن چاپ دریافت صندوق و اسناد دریافت بانک در چاپ فاکتور فروشگاهی
 • نمایش ریز اسناد مشتری در فرم گردش حساب مشتری
 • اضافه کردن شماره تلفن وآدرس محل کار در  گزارش گردش حساب مشتری
 • اضافه کردن تعریف شعب بانک به فرم دریافت و پرداخت در فرم فاکتور فروشگاهی
 • افزایش اعشار ضریب تبدیل کالا به 5 رقم در فرم تبدیلات واحد
 • امکان درج لیست قیمت پایه رسید در لیست قیمت پایه انبار
 • ایجاد کردن گزارش و  چاپ موجودی بچ و کاردکس بچ در گزارش تعدادی انبار
 • ایجاد کردن گزینه نمایش در کارتابل در فرم اسناد انبار
 • ایجاد کردن تاریخ منشاء و شماره منشاء در پارامترهای الگوهای  صدور اسناد در برنامه انبار
 • اصلاح تولید اتومات نام کالا در فرم تعریف کالا
 • ایجاد کردن فرم دسترسی به عوامل افزاینده و کاهنده در سیستم فروش
 • ایجاد کردن چاپ و گزارش فروش صندوق به تفکیک مشتری در هر روز
 • ایجاد کردن چاپ فاکتور فروش همراه با اطلاعات دریافت و پرداخت
 • محاسبه دوره وصول مطالبات در فرم فاکتور فروشگاهی ، پیش فاکتور ، قرارداد فروش و سفارش فروش
 • ایجاد کردن فیلد نمایش در کارتابل در فرم اسناد فروش
 • ثبت برگشت از فروش بابت کالاهای بدون موجودی بچ
 • ایجاد کردن دوره وصول مطالبات با در نظر گرفتن مرکز فروش ، نوع تسویه و تنظیم جهت محاسبه آن در اسناد فروش
 • ایجاد کردن فرم دسته بندی عوامل به فرم کسورات و اضافات فروش جهت کنترل آیتم های تکراری
 • ایجاد کردن شماره فیش به قسمت posدر فرم دریافت و پرداخت فاکتور فروشگاهی
 • ایجاد کردن تاریخ سند در قسمت دریافت و پرداخت فرم فاکتور فروشگاهی
 • ایجاد کردن اصلاحات افزاینده و کاهنده در سیستم فروش جهت اصلاحات فاکتور بعد از صدور
 • حذف ردیف کالا در فرم جایزه و برگشت از جایزه
 • امکان انتخاب و مشاهده سند جایزه و برگشت از جایزه از قسمت لیست اسناد جایزه فروش
 • نمایش بچ کد کالا در فرم جایزه و برگشت از جایزه
 • امکان نمایش سند از قسمت اسناد مرتبط اسناد فروش
 • امکان محاسبه فرجه و وصول مطالبات در اسناد فروش جهت هر کالا
 • تغییر سند اصلاحات افزاینده و کاهنده فروش و امکان تسهیم مبلغ مدنظر برروی کالا
 • صدور سند اصلاحات کاهنده جهت اسناد فاکتور با امکان تسهیم و تعیین روش تسهیم
 • صدور سند اصلاحات افزاینده جهت اسناد فاکتور با امکان تسهیم و تعیین روش تسهیم
 • کنترل اسناد اصلاحات کاهنده و افزاینده فروش
 • صدور سند حسابداری اصلاحات کاهنده و افزاینده فروش
 • نمایش اسناد اصلاحات و کاهنده فروش در گزارش گردش حساب مشتری
 • تعیین کسورات و اضافات سندهای فروش براساس نوع تسویه
 • اضافه شدن شماره مشتری در جستجو مشتری در صدور اسناد فروش
 • تغییر گزارش گردش حساب مشتری برای عدم نمایش اسناد ابتدای دوره خزانه و نمایش اصلاحات افزاینده و کاهنده فروش
 • در فرم سفارش فروش پس از تعریف مشتری از فیلد میانبر،مشتری نمایش داده می شود
 • فرم دسته بندی عوامل کسورات و اضافات فروش
 • چک کردن عوامل مرتبط در فرم اسناد فروش
 • رفع خطا در تعریف شعب در فرم فاکتور فروشگاهی
 • تعریف فرجه کالا به تفکیک مرکز فروش و نوع تسویه
 • رفع مشکل انتخاب بچ در اسناد فروش زمانی که کد کالا را تایپ می کنیم
 • رفع مشکل تعریف پیش فرض ها در اسناد فروش که برای هر نوع سند یک پیش فرض تعریف شود
 • امکان انتخاب سند فاکتور فروش مرتبط در اسناد دیافت و پرداخت نقد صندوق ، دریافت و پرداخت نقد بانک ، و دریافت اسناد خزانه
 • گزارش فاکتورهای تسویه شده و نمایش مانده فاکتورها ببه تفکیک مبالغ دریافتی
 • موثر نمودن  اصلاحات افزاینده و کاهنده در وضعیت باز ، بسته و معلق در نظر گرفته می شود
 • موثر نمودن برگشت از فروش های دارای منشاء در گزارش تسویه فاکتور
 • اعمال شرایط مرکز فروش در گزارش تسویه فاکتورها
 • امکان راس گیری اسناد فروش و برگشت فروش و اصلاحات کاهنده و افزاینده
 • رفع اشکال حذف یک سطر از سند فروش با مجوز خروج
 • امکان تهیه چاپ در گزارش بررسی جامع اسناد براساس شرط ماه
 • ایجاد کلیدهای میانبر در قسمت لیست و بررسی اسناد فروش
 • اضافه شدن گزارش تسویه فاکتور به تفکیک مشتریان (گزارش تسویه مشتریان)
 • اضافه شدن برگشت از فروش های بدون منشاء در گزارش تسویه فاکتور
 • فرمت شماره موبایل در فرم میانبر تعریف مشتری (به اندازه تعداد کاراکترهای شماره موبایل )
 • اضافه کردن تغییر سایز فرم های برنامه با کلیدهای میانبر  ctrl+8  /ctrl+2 / ctrl+6  / ctrl+4  / ctrl+7 (از گوشه فرم کوچک می شود) /ctrl+3 (از گوشه فرم بزرگ می شود)
 • گزارش خالص فروش (فروش – برگشت فروش) به تفکیک مشتری – بازاریاب – فروشنده – انبار – کالا – نوع تسویه – نوع فروش در قسمت گزارش بررسی اسناد فروش
 • نمایش اسناد اصلاحات افزاینده و کاهنده در گزارش جامع اسناد فروش
 • نمایش اسناد اصلاحات افزاینده و کاهنده در گزارش پیگیری اسناد فروش
 • تغییر در محاسبه مانده حساب مشتری در چاپ فاکتور فروش
 • تکراری نبودن و اجباری بودن شماره تلفن همراه در فرم میانبر تعریف مشتری در فاکتور فروش
 • نمایش سطرهای انتخاب شده از منشاء در اسناد فروش
 • جلوگیری از انتخاب کالاهای مانده دار منشاء در سند مبدا
 • ایجاد گزارش مانده حساب مشتریان به صورت سرجمع و تفکیک زیر سیستم ها
 • عدم ثبت مشتری تکراری و اجباری بودن شماره تلفن همراه در فرم میانبر تعریف مشتری در فاکتور فروش
 • نمایش سطرهای انتخاب شده از منشاء در اسناد فروش و جلوگیری از انتخاب کالاهای مانده دار منشاء در سند مبدا
 • اجباری بودن شماره فیش بانکی در دریافت و پرداخت فاکتور فروشگاهی
 • نمایش نام انبار ، در کنار شماره حواله ،در اسناد مرتبط فاکتور فروش
 • امکان حذف موقعیت مکانی مشتری از فرم مشتری
 • اضافه کردن کد مشتری ،منطقه ،تاریخ فاکتور و تعداد روز به گزارش مانده حساب مشتریان
 • اضافه کردن دکمه گردش ،جمع جدول و فیلتر جدول به گزارش مانده حساب مشتریان
 • تغییر فرم موقعیت جغرافیایی بازاریابان ،زمان انتخاب بازاریاب و امکان جابجائی با راست کلیک نقشه
 • حذف یک روز اختلاف راس گیری اسناد فروش و خزانه
 • اضافه کردن اصلاحات افزاینده و کاهنده به گزارش بررسی فروش
 • اضافه کردن نوع سند به گزارش مانده حساب مشتریان (4سطحی)
 • اضافه کردن چاپ در گزارش جامع اسناد به تفکیک نوع سند در سیستم فروش
 • اضافه کردن شرط مرکز فروش به گزارش گردش با در نظر گرفتن مشتری
 • اضافه کردن مرکز فروش در زمان ورود کاربر به برنامه
 • رفع مشکل موجودی بچ در انتخاب بچ در سند فاکتور
 • اضافه کردن چاپ به گزارش مانده حساب مشتریان به تفکیک مرکز
 • اعمال وضعیت تسویه فاکتور در تاریخ اولین فاکتور باز در گزارش مانده حساب مشتریان
 • رفع اشکال جستجو  مشتریان براساس شماره تلفن در فاکتور فروش
 • وضعیت سند فروش بعد از ویرایش ، حذف و اضافه سند دریافت و پرداخت
 • بررسی ذخیره عامل کسورات و اضافات در سند دریافت و پرداخت و تسویه فاکتور
 • رفع اشکال تغییر کالا در فاکتور فروش زمانی که جزئیات در سند دیگری منشاء قرار گرفته است
 • تغییر در محاسبه جایزه و اضافه کردن نحوه محاسبه و رند کردن آن و محاسبه جایزه با 3 روش رند کردن به بالا ، رند کردن به پایین و میزان واقعی جایزه جهت محاسبات وزنی در جوایز
 • هشدارجهت ثبت سند خزانه زمانی که مرکز فروش با مرکز فروش فعال یکی نیست
 • رفع اشکال انصراف فرم دریافت و پرداخت خزانه (قسمت pos)
 • پیاده سازی و تغییر فرم جایزه و روش محاسبه آن جهت رند کردن به بالا
 • اضافه کردن چاپ های جدید گزارش مانده حساب مشتریان
 • رفع اشکال تغییر مرکز فروش بدون اینکه دوباره login نمائیم
 • رفع اشکال الگوی پورسانت
 • رفع اشکال محاسبه پورسانت به دلیل اشکال در سندها با واحد فرعی
 • اضافه کردن چاپ فاکتور فروش و مجوز خروج و حواله های صادر شده آن
 • درست کردن فیلتر در فرم تعریف جایزه
 • فعال کردن فیلتر در فرم الگو پورسانت
 • رفع خطا در گزارش مانده حساب مشتریان
 • عدم نمایش حساب های معین بدون ماهیت در گزارشات مانده حساب مشتریان
 • جستجو نام و کد کالا در فرم اسناد با جداکننده (+)
 • فرم مراکز فروش فقط به مدیر نمایش داده می شود
 • جهت کنترل عدم ورود مشتریان تکراری در فرم تعریف مشتری سریع.عدم ثبت شماره تلفن همراه تکراری برای مشتری
 • جهت کالا .کنترل موجودی و جلوگیری و هشدار در فرم سفارش فروش و پیش فاکتور فروش و قرارداد براساس تنظیمات
 • در تعریف فرآیند اسناد.اضافه کردن تیک اجباری بودن منشاء
 • چک کردن اجباری بودن منشاء در اسناد فروش( منشا اسناد فروش در صورت نیاز سازمان می توانند اجباری باشند تا مرحله قبل تبدیل به سند فروش شوند)
 • نمایش بچ کد در اسناد انبار شامل رسید اول دوره،حواله،رسید اشانتیون،اضافات و کسورات،انتقال بین انبار ها
 • اعمال شرط تاریخ در گزارش گردش حساب مشتری
 • اضافه کردن ستون تولید کننده و گروه کالا هنگام انتخاب نام کالا در اسناد انبار
 • مقدار بچ کد بصورت عدد و کاراکتر درج می شود
 • امکان حذف سند دریافت موجودی از دوره قبل بابت سند اول دوره اتوماتیک
 • اضافه کردن امکان تغییر انبار در حواله در زمانی که با منشا مجوز خروج صادر میگردد
 • اضافه کردن  تعداد واحداصلی و فی واحد اصلی قابل ویرایش جهت کالاهای دو واحدی در سند رسید انبار
 • اضافه کردن تنظیمات جهت نمایش فی و تعداد واحد اصلی در سند رسید انبار
 • اضافه کردن تعداد واحد اصلی و فی واحد اصلی به چاپ رسید انبار
 • استفاده از لیست قیمت خرید هنگام ثبت رسید انبار با استفاده از لیست قیمت پایه انبار
 • نمایش مرکز فروش هنگام انتخاب حواله با منشاء فاکتور فروش
 • ایجاد کردن گزارش و چاپ مجوز خروج به گزارش اسناد تعدادی انبار
 • رفع مشکل صدور سند انبار به مالی در مورد شرح ردیف
 • تولید اتوماتیک کد کالا و نام کالا
 • صدور اسناد برگشت کالا به انبار با منشاء برگشت فروش با امکان تغییر انبار در اسناد
 • تغییر تولید نام کالا
 • بروز رسانی موجودی کالا در فرم حواله (رفع خطا در فرم حواله با تغییر نام انبار ،موجودی کالا ویرایش نمی شود)
 • تغییر سایزهای فرم با کلیدهای میانبر  ctrl+8  /ctrl+2 / ctrl+7  / ctrl+3  /ctrl+6  / ctrl+4
 • انتقال بین انبارها در کالاهای بچ پذیر
 • تغییر فرم تعریف بچ جهت تاریخ میلادی نامعتبر
 • راس گیری اسناد انبار
 • گزارش حواله به تفکیک انبار در گزارش بررسی تعدادی انبار
 • نمایش اسناد اصلاحات افزاینده و کاهنده در فرم راس گیری انبار
 • فعال کردن تعداد رکورد در فرم راس گیری انبار
 • تغییر نام ستون طرف سند به تامین کننده در فرم راس گیری انبار
 • گزارش موجودی سریالی
 • گزارشات صفات کالا
 • گردش شناسایی کالا
 • رفع اشکال گزارش تعدادی اسناد انبار (مجوز خروج) که مجوز خروج های بدون حواله را نمایش نمی داد
 • اضافه کردن انتخاب بچ به فرم تحویل کالا
 • اضافه کردن نوع سند تحویل به مشتری به اسناد انبار و چاپ آن
 • رفع مشکل ریالی کردن انبار با واحد فرعی
 • تغییر فرم ریالی کردن انبار به جهت نمایش خطا و اضافه کردن فیلتر به آن
 • لود نکردن خدمات در حواله با منشاء فاکتور
 • تغییر فرم کالا (نمایش اشتباه id تفصیلی به جای کد تفصیلی)
 • عدم محاسبه اسناد تایید شده انبار در مانده حساب مشتری
 • بزرگ شدن فضای نام کالا در فرم تعریف کالا
 • گزارش بررسی تعدادی اسناد – مجوز خروج – اضافه شدن تعداد تحویل به مشتری
 • گزارش بررسی تعدادی اسناد – مجوز خروج – اضافه شدن گروه بندی براساس کالا
 • تولید اتوماتیک  کد کالا بر اساس تنظیمات دلخواه کاربران جهت ایجاد رویه یکسان در کدینگ کالا و خدمات
 • تولید نام کالا ا براساس تنظیمات کاربر شامل نام  زیر گروه کالا + طبقه1 + طبقه2 + طبقه3 + طبقه4 + طبقه5 + طبقه6 + تولید کننده جهت یکسان سازی نام کالاها در شرکت
 • ایجادفرآیند مجوز خروج کالاکه در این  رویه ، خروج کالا بر اساس فرم مجوز خروج کالاتبدیل به حواله می گردد (کالا بعد از فروش می تواند به مجوز خروج تبدیل و سپس در چندین مرحله به حواله از انبارهای مختلف تبدیل گردد)
 • چاپ مجوز خروج کالا

در تعریف فرآیند اسناد.اضافه کردن تیک اجباری بودن منشاء

 • اعمال شرط تاریخ در گزارش گردش حساب مشتری
 • نمایش گزارش نقد خزانه بر اساس گردش و ریز گردش و نمایش موجودی اول دوره بانک ،تنخواه و صندوق
 • اضافه کردن فرم استقرار اول دوره  موجودی صندوق و بانک و تنخواه بابت ثبت موجودی اول دوره بانک ، صندوق و تنخواه
 • ایجاد کردن امکان اختصاص فاکتور فروش به سطرهای سند دریافت و پرداخت صندوق
 • ایجاد کردن امکان اختصاص فاکتور فروش به سطرهای سند واریز و برداشت بانک
 • ایجاد کردن امکان اختصاص فاکتور فروش به سطرهای سند دریافت اسناد صندوق
 • امکان واگذاری چک به سایر صندوق ها
 • ثبت دریافت چک از سایر صندوق ها در صندوق مقصد در واگذاری چک به سایر صندوق ها
 • صدور سند حسابداری جهت اسناد واگذاری به سایر صندوق ها
 • رفع مشکل ویرایش اسناد دریافتنی در دریافت اسناد
 • رآس گیری اسناد دریافتنی ، پرداختنی و دریافت نقد در سیستم خزانه داری
 • اصلاح اشکال شرط گذاری براساس تاریخ در گزارش بررسی خزانه
 • ایجاد یک گزارش جدید در تمامی سطوح گزارش بررسی خزانه داری با زدن دکمه تک سطحی (F7)
 • اضافه کردن 10مورد چاپ جدید در قسمت اسناد گزارش بررسی خزانه
 • ایجاد گزارش در قسمت اسناد به تفکیک صدور چک ،واگذاری اسناد ،وصول شده و ……
 • تغییر خلاصه گزارش بررسی خزانه داری
 • تغییر در شرایط گزارش نقد بانک و اضافه کردن چند نوع سند جهت شرایط
 • ایجاد کلیدهای میانبر در قسمت واگذاری اسناد خزانه (واگذاری اسناد F8 —– برگشت واگذاری F9 )
 • ایجاد کلیدهای میانبر F6و F7 جهت قسمت لیست اسناد در فرم های سند
 • ایجاد کلیدهای میانبر در گزارش بررسی اسناد خزانه
 • تغییر چاپ دریافت نقد صندوق به جهت کندی سرعت
 • کنترل عدم ثبت چک تکراری با کنترل شماره چک و نام بانک در سند دریافت اسناد و ابتدای دوره صندوق و بانک با در نظر گرفتن option
 • نمایش شماره مدرک و تاریخ مدرک در گزارش ریز گردش نقد خزانه
 • (به این صورت که در اسنادی که با چک در ارتباط است شماره مدرک و تاریخ مدرک ،شماره چک و تاریخ چک است و در اسناد دیگر شماره قبض و تاریخ قبض است )
 • اضافه شدن شرط شماره مدرک ، تاریخ مدرک ، شماره چک ، تاریخ چک در گزارش اسناد خزانه در قسمت شرایط
 • لیست شدن برگشت از فروش در لیست اسناد مرتبط خزانه
 • نمایش شرح ردیف د گزارش ریز گردش نقد خزانه
 • عدم ثبت چک تکراری براساس شماره چک و نام بانک
 • نمایش تاریخ سررسید در lookupفرم وصول چک های نزد صندوق
 • ایجاد چاپ چک به تفکیک مخازن در چاپ چک های در جریان وصول
 • امکان ثبت سند مرکب در فرم وصول مستقیم اسناد نزد صندوق به تفکیک نوع سند
 • گزارش اسناد وصول شده و در جریان وصول (بررسی اسناد خزانه)
 • اضافه کردن مرکز فروش به اسناد مالی ، انبار ، خزانه و تمامی زیر سیستم ها
 • اعمال شرط تاریخ در گزارش جامع خزانه
 • برداشتن نمایش جزئیات در فرم کنترل اسناد دریافتنی
 • تغییر در گزارش دارایی برنامه حقوق و دستمزد ،جهت تهیه دیسکت مالیات حقوق و دستمزد
 • نمایش آیتم های حقوقی فاقد تیک نمایش به کاربر به تمام کاربران که دارای گزینه مدیر هستند
 • تعریف منشاء اسناد خرید در سیستم خرید و تدارکات
 • رفع اشکال crashکردن کد گالری کالا در سیستم تحت اندروید
 • ارائه نسخه 2.2.7 اندروید