242

تعداد پروژه های دارای گارانتی مبتنی بر نتیجه زروان

گـارانـتـی محـصـولات

کلیـه محـصولات گـروه نـرم افـزاری زروان ونرم افزار حسابداری دستلاف و سیرمان دارای 12 ماه گـارانـتی و پشـتیـبانـی رایـگـان می بـاشـد و همـچنـین کلیـه محـصـولات دارای خـدمـات پـس از فـروش حـداقـل تا 10 سـال جهـت همـان محـصول می بـاشـد.

محـصـولات نـرم افـزاری تولـیدشـده و نرم افزار حسابداری در دوره های مخـتلـف به صـورت رایـگـان به روزرسـانی گـردیـده و منـطبـق بر آخـریـن اسـتانـدارد، فـن آوری ها و نـیازهـای موجود در صنعت جهت مشتـریـان توسـعـه پیـدا می کـند. حداقـل زمـان لازم جهـت ارائـه نسـخـه های جـدیـد در بـازه های سـه مـاهـه می باشـد که در نـوع خـود یک رکـورد جـدیـد در تـولیـد نسـخه های جـدیـد نـرم افـزاری در ایـران می باشـد.

همـچنیـن پـروژه های با رویـکـرد ERP دارای گـارانـتی نتـیجـه بوده و زروان نتـیـجه پـروژه ها را جهـت کـارفـرمایـان محتـرم تضـمیـن می نـمایـد.

مهم تـریـن نـکـات منـدرج در گـواهـیـنامـه گـارانـتی محـصولات زروان :

  1. ارائـه گـارانـتی یکـسـاله رایـگـان از زمـان خـریـد محـصـول
  2. ارائـه نسـخـه های جـدیـد در بـازه هـای سـه مـاهـه بـه صـورت رایـگـان
  3. انـطـباق محـصـول با آخـریـن تکـنولـوژی و فنـاوری روز دنـیـا
  4. سـرکـشی دوره ای از نحـوه کـارکـرد محـصـولات
  5. بـرگـزاری کـارگـاه ها و دوره های آمـوزشـی جهـت کـاربـران محـصـول
  6. تضـمـین نـتایـج مـورد انتـظـار کـارفـرما در پـروژه های مبـتنـی بـر رویکـرد ERP
  7. ارائـه گـزارش هـای لـازم درخـصـوص پـایـش عمـلکـرد کاربـران
  8. تعـویـض محـصـولات نـرم افـزاری بامحـصـولات رده بالـاتر با کـسر هزیـنه محـصـول قبـلـی

فرآیند توسعه و گارانتی نرم افزار 

فرآیند توسعه نرم افزار به عنوان اصلی ترین عامل در چرخه حیات نرم افزار به حساب می آید.این فرآیند در صورتی که متناسب با نیازهای سازمان ها باشد و دارای الگوی مناسبی در مسیر توسعه باشد خواهد توانست چرخه حیات یک نرم افزار را تضمین نماید.

استخراج نیازمندی های مشتریان بطور صحیح و منطقی و پیاده سازی و استقرار آن نیازها خواهد توانست ضمانت اجرایی پروژه ها و تضمین کافی برای رضایت مشتریان را فراهم آورد.

از آنجا که مشتریان معمولا تصویر انتزاعی و مبهمی از نتیجه نهایی خواسته هایشان دارند لذا شناخت این نیازها توسط کارشناسان واحد توسعه و گارانتی خواهد توانست مسیر درست را به مشتریان و کارفرمایان عزیز نشان دهد.

فرآیند توسعه نرم افزار ، فرآیندی بسیار مهم جهت میل به اهداف سازمانی در سازمان مشتری است زیرا بسیاری از نیازهای مشتریان ، در زمان خرید محصول ، در سازمان ها وجود ندارد یعنی به مرور زمان نیاز به این فرآیندها ایجاد می شود و یا محصول نرم افزاری پیاده سازی شده دقیقا منطبق با نیازهای مشتری در زمان خرید محصول نخواهد بود .

لذا توسعه و گارانتی نرم افزار در دوره گارانتی خواهد توانست مسیری روشن را جهت مشتریان فراهم آورد.

فرآیند توسعه و گارانتی موجب کاهش ریسک در پروژه های نرم افزاری خواهد گردید

مراحل لازم جهت پیاده سازی کامل این فرآیند عبارتند از:

1-شناخت نیازمندی های سازمان

2-جمع آوری نظرات کاربران

3-شناسایی دامنه پیاده سازی محصول نرم افزار ی

4-تحلیل دامنه پیاده سازی

5-مستند سازی تحلیل ها

6-پیاده سازی مطابق مستندات

7-آزمون مستندات پیاده سازی شده

شاید مهمترین قسمت بعد از شناخت دقیق نیاز ها پیاده سازی مطابق مستندات تهیه شده می باشد  زیرا هرچقدر پیاده سازی و استقرار محصول به درستی بیشتری انجام شود درصد موفقیت پروژه نرم افزاری بیشتر خواهد بود.

همچنین ارتقای نرم افزارها در مرحله توسعه و گارانتی نیز از مواردی است که می تواند به پیچیدگی کارها در این فرآیند اضافه نماید،همچنین در این مرحله ممکن است کدهای تازه ای به برنامه های قبلی که اصلا پیش بینی نگردیده است اضافه گردد.

گروه نرم افزاری زروان با تجر به 15 ساله در امر پیاده سازی محصولات نرم افزاری در شرکتهای بزرگ ضمن داشتن یک رویکرد علمی،دقیق،مبتنی بر تجربیات قبلی و بومی سعی در پیاه سازی نیازهای شما مشتریان عزیز در دوره گارانتی دارد.

گارانتی محصولات زروان که بصورت یکساله از زمان عقد قرارداد و رایگان می باشد  قسمتی از فرآیندمذکور می باشد.

در طول دوره گارانتی یکساله نیازهای مشتریان شناسایی و منطبق با روند ها و روال های استاندارد  و مبتنی بر شاخص های صنعت به مشتریان تحویل می گردد.

نسخه های نرم افزاری بصورت بازه های 90 روزه به مشتریان ارائه و در فواصل 90 روزه نیز چنانچه نیازمند تغییرات غیر ساختاری در سطح دیتابیس ها،گزارشات و یا فرم های برنامه باشیم در بازه های 30 روزه به مشتریان عزیز ارائه می گردد.

تجربه ما در گروه نرم افزاری زروان نشان داد ه است که پس از گذشت یک دوره سه ماهه معمولا نیازهای اساسی مشتریان بدر ستی پیاده سازی شده و  بعد از این دوره سه ماهه ،آزمون های مقطعی متناسب با نیازهای  اعلام شد ه از طرف کارفرما و اصلاحات ارائه شده از طرف شرکت زروان توانسته است موفقیت بالایی را در پیاده سازی پروژه نرم افزاری به ارمغان آورده و رضایت شما کارفرمایان عزیز را فراهم آورد.