راهکارهای فرآیند محور

فرآیند مجموعه ای از یک سری فعالیت های مرتبط با هم است که در هر مرحله با مصرف یک یا چند منبع ورودی ها را به خروجی ها تبدیل می نماید این خروجی ها به عنوان ورودی ها ی سایر فرآیندها ارائه می گردد تا در نهایت به نتیجه نهایی یا یک هدف مشخص دست یابد. .
هر فرآیند ، مشتریان و سایر طرف های ذی نفع (ممکن است درون سازمان یا برون سازمان ) ،  نیاز ها و انتظارات فرآیند را دستیابی به خروجی مورد نظر را تامین می نماید. .

تمامی فرآیند ها باید با اهداف ، دامنه و پیچیدگی سازمان متناسب بوده و فرآیند ها باید با رویکرد ایجاد ارزش افزوده برای سازمان طراحی گردد.تفاوت ميان وظيفه و فرآيند، همانند تفاوت ميان جزء و كل است . وظيفـه واحـدي از

كار است، فعاليتي كه معمـولاً يـك نفـر انجـام مـيدهـد، در صـورتي كـه فرآينـد گروهـي ازوظيفه هاي هم پيوند است كه با همديگر نتيجه با ارزشي از ديد مشتري را بـه بـار مـي آورنـد.
مديران سازمان معمولاً ميتوانند در خصوص وظيفه ها اطلاعات و دادههاي دقيـق و انبـوهي راارائه دهند اما متأسفانه از فرآيندها كه قلب عمليات ش ركت هـستند بـي اطلاعنـد و در زمينـه كاركرد فرآيندهاي سازمان خود، ناآگاهند. در سازمانهاي وظيفه گرا همه مواظـب وظيفـه هـاهستند كه بخوبي انجام شوند اما كسي توجهي به هم پيوندي وظيفهها و بارآوردن نتيجه نهاييسازمان ـ كه مورد انتظار مشتري ميباشد ـ ندارد.
ديدگاه فرآيندگرا، وظيفه ها را به صورت مستقل مورد توجه قرار نداده، بلكه مجموعهآنها را كه به خواسته مشتري جامة عمل مي پوشانند، مد نظر دارد.