مزیتهای سیــستم ERP

مهم ترین مزیتهای سیــستم ERP بهبود هماهنگی بین بخش های سازمان و افزایش کارایی فرآیندهاست. نخستین مزیتی که از ERP در کوتاه مدت و پس از پیاده سازی می توان انتظار داشت کاهش هزینه های عملیاتی نظیر کاهش هزینه های کنترل موجودی انبار، کاهش هزینه تولید، کاهش هزینه های بازاریابی و پشتیبانی است. مزیت دیگری که از سیستم ERP در سازمان می توان انتظار داشت، تسهیل انجام روندهای روزمره و مدیریتی است.

پیاده سازی ERP با ایجاد Backbone  قوی و همچنین ایجاد انبار داده ها، دسترسی بهتر و سریعتر به داده ها را برای مدیریت امکان پذیر ساخته و به این ترتیب مدیر می تواند برای تصمیم گیری به سرعت به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشد.

قـبل از ERPبعـد از ERP
زمـان سیـکلگـذرگـاه های هزیـنهکاهـش زمـان و هزیـنه فـرآیـندهـای تجـاری
پـردازش تـراکنـش هـاتراکنش های گوناگون، از فایل های داد ای گوناگون استفاده می کنندانجام سریع تراکنش ها با استفاده از داده های مشترک، کاهش هزینه و زمان، به روز رسانی گوناگون
مدیـریـت مـالـیافزایش هزینه ی موجودی اضافی، هزینه ی حساب های دریافتنی از موعد گذشتهبهبود اجرای عملیات ( به عنوان مثال، موجودی اضافی کمتر، کاهش در حسای های دریافتنی )
فـرآیـندهای کسـب و کـاروجود فرآیندهای چندگانه به همراه تلاش های مستمرمهندسی مجدد مدل کسب و کار به کمک تجربیات برتر
بهـره وریکمبود جوابگویی به مشتریان و تامین کنندگانبهبود در مدیریت مالی و خدمت به مشتریان
مدیـریـت زنجـیره تامـینکمبود یکپارچگیارتباط با مشتریان و تامین کنندگان
کسـب و کـار الـکترونیـکیواسط های تحت وب از سیستم های منفرد و اجزاء آنها پشتیبانی می کندواسط های تحت وب، واسط های نهایی، سیستم های یکپارچه است
اطـلاعـاتکمبود اطلاعات تاکتیکی برای کنترل و پایشموثر منابع انسانیاجازه ی دسترسی به اطلاعات مشابه برای برنامه ریز و کنترل را فراهم می کند
ارتـباطـاتکمبود ارتباطات موثر با تامین کنندگان و مشتریانتسهیل ارتباطات سازمانی با مشتریان وتامین کنندگان

قبـل و بـعـد سیـستـم ERP از نقـطه نظـر کسـب و کـار

برخی از مزیتهای سیــستم ERP را می توان به شرح زیر برشمرد :

 • زمان پاسخ دهی اطلاعات
 • افزایش تعامل در سراسر سازمان
 • بهبود مدیریت چرخه سفارش
 • کاهش سیکل بستن حساب های مالی
 • بهبود تعامل با مشتریان
 • بهبود ارسال به موقع کالا وخدمات
 • بهبود تعامل با تامیین کنندگان
 • کاهش هزینه های سیستم عملیات
 • کاهش سطح موجودی کالا و هزینه های انبارداری
 • افزایش جریان نقدینگی در سازمان
 • کاهش بهای تمام شده کالا و خدمات سازمان
 • افزایش سطح تعالی عملیاتی در کسب و کار

همچنین سیستم ERP با حذف سیستم های قدیمی و چندگانگی اطلاعات، مفهوم integration را در سطح سازمان متجلی می سازد.

اطلاعات یکپارچه لزوم پایش فرآیندهای کسب و کار می باشد که سیستم ERP با استاندارد سازی، دستیابی به مزایای رقابتی پایدار را در بنگاه اقتصادی فراهم می سازد.