نوع شرکت : تولیدی و بازرگانی

معرفی شرکت :

ما ازآزمون روزهاي سخت سرفراز و سربلند بيرون آمديم و صنعت برق كشورمان را به نقطه اي رسانديم كه ياس دشمنان را درپي داشت و به دنيا غالب بودن توانمندي انديشه ايراني را برهرتهدیدی در قالب غيرت ايراني و با مجهز کردن بیش از 3000 پروژه در داخل و خارج از کشور نشان داديم.صنايع كيان ترانسفو به عنوان عضو كوچكي از خانواده صنعت برق كشور با انجام كارهاي بزرگ به همه نشان داد كه آن چه ماندگار و اثرگذار است انديشه انسان هايي است كه عاشقانه،نتيجه درست انديشيدن خويش را به ملت، نظام و ميهني تقديم مي نمايند كه همواره در طول تاريخ خالق حماسه هايجاويدان بوده است. ما تخصص ، تعهد و دانش را بنيان كارهايي قرار داديم كه عنوان نخستين را گاه در منطقه و گاه در دنيا به سند افتخاري براي صنعت برق كشور و صنايع كيان ترانسفو تبديل نمود.ساخت نخستين پست كمپكت فوق توزيع دنيا فقط يكعنوان ساده نبود، تبلور دانش در انديشه جواناني بود كه درنگاه نخست تجربه اي در حد و اندازه يك كار ناب و بزرگ دردست هاي شان نبود اما خودباوري و تكيه بر خرد جمعي وقتي
با حمايت و همكاري دلسوزانه و ب يدريغ مديران ارشد صنعتبرق پيوند خورد با ياري مراكز علمي خوب و توانمند كشوركاري را به سرانجام رساند كه انجام آن، ذهن هاي ناباور را به حيرت وادار نمود.