مهـنـدسـی مـجـدد

امروز برای بقای سازمان های بزرگ علاوه بر ایجاد تغییرات تدریجی و هماهنگ نیازمند تغییرات اساسی و زیر بنایی می باشیم.

مهندسی مجدد (BPR) روندی است که در آن وظیفه های فعلی سازمان جای خود را به فرآیندهای اصلی کسب وکار می دهد و سازمان از حالت وظیفه گرا به فرآیند گرا تبدیل می شود. اساس مهندسی مجدد بر بررسی های مرحله ای و حذف مقررات کهنه و جایگزین نمودن فرآیندهای مبتنی بر نیازهای کسب وکار استوار است. مهندسی مجدد عبارتست از باز اندیشی بنیادین و ریشه ای فرآیندها برای دستیابی به پیشرفتی شگفت انگیز در معیارهای مالی چون کیفیت و سرعت خدمات

مزایای BPR

  • بهبود کیفیت
  • کاهش هزینه ها
  • بهبود خدمات
  • کاهش زمان انجام سفارشات
  • انعطاف پذیری
  • نوآوری
  • رضایت مشتریان
  • بازگشت سریع سرمایه
  • افزایش سهم بازار