تفـاوت MIS و ERP

سیستم های ERP در مقایسه با سیستم های MIS دارای تفاوت هایی است که در مباحث مربوط به کارایی سازمانی و بهبود کلی در سطح فعالیت های سازمان بصورت فرآیندی می توان به نقش و اهمیت سیستم های ERP در مقایسه با سیستم های MIS پرداخت.

تعویض سیستم های قدیمی MIS با سیستم ها و راهکارهایی که مبتنی بر استانداردهای سازمانی پیاده سازی می گردد و ایجاد مزیت های رقابتی پایدار از طریق پیاده سازی ERP و همچنین نیاز به بهبود تعاملات بیرون و درون سازمانی با مشتریان و تامین کنندگان خواهد توانست مدیران سازمان ها را جهت حرکت به سمت پیاده سازی یک راهکار جامع در سازمان که همان ERP است سوق دهد.

دلایل ذیل خواهد توانست بعنوان دلایل قانع کننده ای جهت تعویض سیستم MIS با سیستم ERP باشد.

  • ناتوانی سیستم موجود در پشتیبانی از نیازهای سازمان با بزرگ شدن کسب و کار
  • نیاز به منابع گسترده مالی و انسانی جهت تعمیر و نگهداری و پشتیبانی سیستم های قدیم
  • عدم وجود استانداردهای لازم و مفاهیم باز مهندسی در سیستم های قدیمی
  • وجود سیستم های اطلاعاتی جزیره ای بدون وجود ارتباطات منطقی
  • ناتوانی کارکنان در پاسخگویی به موقع به درخواستهای کلیدی مشتریان
  • کمبود کارایی سازمان در تهیه گزارشات به موقع و جامع جهت تصمیم گیری در سازمان
عنوانMISERP
پشتـیبـانی و نگهـداری بـالا بودن هزیـنه نگـهداری در دراز مـدتکاهـش هزیـنه نگهـداری در دراز مـدت
استـانداردهـای کسـب وکـارمبـتنی بر استـانداردهـای تعـریـف شـدهمبـتنی براستـانداردهـای کسـب وکـار
دیـتابیـس اطـلاعـاتیاطـلاعات به صـورت جـزیـره ای و در دیـتابیـس های مخـتلف اطـلاعات جامـع در دیـتابیـس متـمرکـز
گـزارش گیـریگـزارش گیـری با صـرف زمـان زیـادگـزارش گیـری از پایـگاه داده جامـع با زمـان بسـیار کـم
پاسخـگویـی به مشـتریـاندارای رویـه های کنـد تر جهـت پاسـخ گـویی بـه مشـتریپیـاده سـازی بر مبـنای پاسـخگویـی سریـع به مشـتری
سیـسـتم فـرآیـنـدیفـاقد سیـسـتم گـردش فـرآیـند و یا عـدم انطـباق کـامـل با فـرآیـندهادارای مدیـریـت گـردش فـرآیـند با فـرآیـندهـای کسـب وکـار
یکـپارچـگی اطـلاعـات دارای خطـاهای اطـلاعـاتی به دلـیل عـدم یکـپـارچـگیعـدم وجـود خطـاهای اطـلاعـاتی و یکـپارچـگی اطـلاعـات

بایستی توجه داشت که البته دستیابی به نتایج فوق بستگی به شناخت کافی از سیستم فعلی، شناخت استراتژی کسب وکار، انتخاب مشاور مناسب در زمینه پیاده سازی دارد همچنین حمایت مدیران و آگاهی کارکنان از تغییر یک سیستم MIS به ERP خواهد توانست کمک های شایانی به این مهم نماید.

سیستم های ERP نوع تکامل یافته سیستم های MIS می باشند که عمده ترین تفاوت این سیستم ها حرکت از ساختار وظیفه ای در سیستم های MIS به طرف ساختار فرآیندی در ERP است.

همچنین سیستم ERP در مقایسه با سیستم های MIS از لایه های اطلاعاتی بیشتری تشکیل شده اند. به این معنی که دارای ابزارهای مختلفی جهت سطوح مختلف در سازمان و همچنین طبقه بندی اطلاعات در لایه های مختلف اطلاعاتی و سطوح مختلف مدیریت می باشند.

غالب سیستم های اطلاعاتی MIS که در ایران توسط شرکت های نرم افزاری ارائه می شود بسیاری از مشخصات یک سیستم MIS کامل نیز در پیاده سازی این سیستم ها رعایت نشده است و تحت عنوان سیستم های اطلاعاتی MIS به مشتریان ارائه می گردد. بعنوان مثال در مقوله سیستم ها و زیر سیستم های اطلاعاتی بسیاری از تولیدکنندگان نرم افزار در ایران هنوز سبد کاملی از سیستم ها و زیر سیستم ها را ارائه نمی نماید و به سیستم های مالی و زیر سیستم های انبار، وجوه و فروش در بسیاری از موارد بسنده می نمایند و به مشتریان خود عنوان می نمایند که سیستم MIS شامل همین زیر سیستم ها می باشد. حال ان که یک سیستم MIS هم در معنی درست خود شامل مولفه های کامل تری می باشد.

مسـیر تکـامـل جهـت حرکـت به سـوی ERP در ایـران می تـواند با ایـن شکـل ترسـیم گـردد.