مـراحـل پیـاده سـازی

مراحل پیاده سازی BONYAN ERP دارای 9 گام اساسی می باشد که در هر کدام از گام ها متناسب با نیاز کارفرما تغییرات لازم متناسب با شرایط محیط، نوع فعالیت، نیازها و… تغییراتی ایجاد می گردد.

 • گــام پنــجــم :

  مقایسه ساختار فرایندی جامع با ساختارهای استاندارد و ارائه گزارش تفاوت های شناسایی شده

 • گــام شـشـم

  تبیین سند جامع تحول سازمانی و نیازهای سازمان جهت دستیابی به چشم انداز استاندارد و تبیین محدوده اجرایی تغییرات بر اساس نظر کارفرما

 • گــام هفـتـم

  تغییر شناسنامه فرایندها به نسخه بهینه و مستندسازی نحوه انجام تغییرات

 • گــام هشــتــم

  تبدیل شناسنامه فرایندها به دستورالعمل های اجرایی، آیین نامه ها و شرح وظایف پرسنل

 • گــام نــهــم

  تحویل نهایی پروژه و آغاز دوره گارانتی

 • گام اول : ارزیـابی تخـصصـی محـیط کـارفـرمـا

  استخراج استراتژی های کلان سازمان

  استخراج تیتر فرایندهای عملیاتی، گزارشگری و نظارتی با استفاده از روش کارگاه های ساختار یافته (structure workshop)

  تعیین اولیت های استقراری با استفاده روش چانگ : استفاده از نظارت مدیران ارشد و مدل های پیش بینی

 • گـــام دوم :

  طراحی معماری سازمانی و تبیین ارتباطات زنجیره های اصلی فعالیت

 • گــام ســوم :

  تولید شناسنامه فرایندها و استقرار جزیره ای همزمان فرایند و ماژول های نرم افزاری که در این مرحله از روش استقرار جزیره ای بهره گیری می گردد

 • گــام چهــارم :

  تجمیع شناسنامه ها و تبیین ساختار جامع عملیاتی

ارزیـابـی آمـادگـی لازم جـهـت پیـاده سـازی ERP

ارزیابی آمادگی کارفرما در پیاده سازی از آن جهت حائز اهمیت خواهد بود که ریسک های پروژه را به حداقل خواهد رساند.

مراحلی که جهت ارزیابی آمادگی جهت پیاده سازی در محیط کارفرما لازم است عبارتند از :

تبدیل شدن سازمان از یک ساختار وظیفه گرا به فرآیندگرا مستلزم وجود سیستم فرآیندی و فرآیندهای صحیح و دارای گردش متناسب می باشد که چنانچه قبل از پیاده سازی و مهندسی مجدد فرآیندها صورت گیرد خواهد توانست حرکت رو به رشد سازمان را تضمین نماید. در این مرحله ارزیابی صحت و تست فرآیندها صورت می گیرد تا آمادگی کسب و کار جهت پیاده سازی ERP سنجیده شود.

آماده بودن محیط کارفرما، کارکنان، فرهنگ سازمانی در ارزیابی اولیه می بایست بعنوان عاملی مهم تلقی شود وجود یک برنامه مدون نیز می تواند به آماده سازی محیط سازمانی و فرهنگ کارکنان و همچنین آموزش آنها کمک کند.

آیا زمان مناسب جهت پیاده سازی فرارسیده است شناخت زمان مناسب برای پیاده سازی ضمن کاهش ریسک های پروژه، موجب کاهش هزینه ها و ایجاد فرصت های جدید نیز در سازمان خواهد گردید.

آیا سـازمـان به راهـکار ERP نیـاز دارد؟

آیا منـابع سخـت افـزاری و زیـرسـاخت برای پیـاده سازی فـراهـم است؟

آیا محیـط کارفـرمـا، کـارکنـان و فـرهـنـگ سـازمـان آمـاده است؟

آیا شنـاخـت دقـیقـی ازنیـازهای سـازمان ایجـاد شـده است؟

آیا نیازهای سازمان هرسیستم ERP و در ویژگی های پارتنر پیش بینی شده است؟