روش هـای پیـاده سـازی ERP

روش بلـند پـروازانـه

این روش بلند پروازانه ترین و سخت ترین راه ایجاد یک ERP است در این روش موسسه یکباره همه سیستم های قدیمی خود را کنار می گذارد و یک سیستم ERP در تمام مجموعه راه می اندازد. هر چند روزگاری این روش برای ایجاد ERP های حکم فرما بود ولی امروزه کمتر از این روش استفاده می شود. چون سیستم جدید هیچ موانعی ندارد لذا اطمینان از کارکرد صحیح و منطقی سیستم جدید برای پرسنل و مدیران با شک و تردید همراه است. لذا پیاده سازی روش بلند پروازانه زیاد توصیه نمی شود.

راهـبـرد انـتخـابـی

این روش به شرکت های بزرگ توصیه می کند خیلی از فرآیند ها را بین بخش های مختلف به اشتراک نگذارند، بلکه در هر بخش نسخه ای مجزا از ERP نصب شود و تنها از طریق برخی فرآیندهای خاص (مانند سیستم حسابداری و مالی) مشترک باشند، این متداولترین راه است. در این حالت هربخش از سازمان نسخه خاص خودش از ERP را دارد. که سیستمی جدا با پایگاه داده ای جداست. این سیستم ها تنها از طریق به اشتراک گذاشتن اطلاعات لازم برای به دست آوردن تصویری کلی از کار همه واحدهای موسسه (مثلاً سود واحدهای مختلف) به هم مربوط می شوند، یا از طریق فرآیندهایی که در همه بخش ها تقریباً یکسان هستند. (مثلاً مدیریت منابع انسانی) در این روش ابتدا یکی از بخش ها که صبر و حوصله بیشتری دارد و در صورت پیش آمدن اشکال به اصل تجارت ضربه نمی زند، برای راه اندازی یک سیستم آزمایشی انتخاب و پس از رفع نقایص ERP در این بخش، کار روی بخش های دیگر آغاز می شود. برنامه ریزی برای این روش بلند مدت است. مزیت این گزینه هزینه پایین و تسریع در اجرا بوده که در پایان همه سیستم ها با یکدیگر یکپارچه می گردند.

طـراحـی و سـاخـت مـدل مخـتص سـازمـان

در این روش طراحی و اجرای یک سیستم منحصر به فرد برای سازمان می باشد. این گزینه همانند گزینه اول زمان بر و پرهزینه می باشد . مزیت اصلی این گزینه طراحی منحصر به فرد و براساس ساختار فرآیندهای سازمان بوده و باعث جلوگیری در استفاده از آن توسط رقبا می گردد. با توجه به اینکه مدیران و محققان معتقدند که فرآیندهای عملیاتی مانند حسابداری مالی، برنامه ریزی تولید و مدیریت مواد، لزوما مزیت رقابتی ایجاد نمی کنند. لذا سرمایه گذاری قابل توجه برای توسعه و پیاده سازی یک سیستم اختصاصی توجیه پذیر نیست.

فـروکـوفـتـن

در این روش، ERP طراحی را دیکته می کند و تمرکز تنها روی تعداد کمی از فرآیندهای کلیدی است. این روش بیشتر برای موسسات کوچکی مناسب است که می خواهند با ایجاد ERP رشد کنند. در این روش، هدف، راه اندازی سریع ERP است و جدا شدن از روش های پیچیده مهندسی مجدد، با استفاده از فرآیندهای از قبل حاضر شده و موسساتی که ERP را اینگونه به خدمت گرفته اند، نمی توانند ادعا کنند، برگشت سود زیادی از سیستم جدید برده اند. اغلب آنها از این سیستم به عنوان زیر بنایی برای کوشش های بعدی استفاده می کنند. چنین سیستمی فقط کمی از سیستم های قدیمی بهتر است، چون کارکنان را وادار به تغییر هیچ یک از عادات قدیمی شان نمی کند.

حفـظ سـیستـم هـای فـعـلی

در نهایت گزینه پنجم نگهداشتن سیستم های قدیمی است. مشکل این دیدگاه این است که سازمان از مزیت رقابتی برخوردار نبوده در حالی که رقبا این سیستم را دارند و از مزایای آن بهره مند هستند با پیاده سازی سیستم ERP که بر مبنای مهندسی مجدد فرآیندهای کسب وکار و تجربیات برتر ساخته می شود و مزایای یکپارچه سازی و استاندارد سازی داده ها را در بردارد، سازمان قادر به ادامه رقابت با رقبای خود خواهد بود.

یکی از موثرترین روشهای اجرای ERP، استفاده از تجربیات شرکت های موفق و پیشرو در این زمینه است. آشنایی با تجربیات صدها شرکت برتر در اقتصاد جهانی و به کارگیری هزاران روش و فرآیند نوین، موجب گشایش بسیاری از گره های کنونی سازمان ها و ایجاد روش های جدید به منظور پیوستن به جمع پیشروان فناوری اطلاعات و استفاده کننده از فناوری های مهندسی مجدد و سپس مدیریت روابط مشتری و برنامه ریزی منابع سازمان می شود.

پـیشـنهاد مـا بـه شـما بـرای پیـاده سـازی Bonyan ERP