چـالـش های سیـسـتم ERP

از مهم ترین چالش های سیستم های ERP زمان و هزینه اجرای این سیستم ها می باشد.

بررسی بسیاری از سیستم های ERP که در دنیا پیاده سازی شده اند نشان می دهد که اغلب این پروژه ها زمان بیشتری از آنچه در پروژه پیش بینی شده است را صرف پیاده سازی کرده اند.

به طور کلی مهم ترین چالش های پیش رو عبارت اند از:

 1. مدت زمان زیاد جهت پیاده سازی سیستم های ERP
 2. بالا بودن هزینه های سیستم ERP
 3. مشارکت کمتر تولیدکنندگان نرم افزار در امر پیاده سازی
 4. اختلافات بین پیمانکاران و کارفرمایان سیستم های ERP
 5. دشواری پیاده سازی سیستم
 6. مقاومت سازمانی در برابر تغییر فرآیندها
 7. مشکلات ناشی از آموزش مجدد پرسنل
 8. بومی سازی فرآیندهای استاندارد در سازمان
 9. انتقال اطلاعات از سیستم قدیم به جدید
 10. هماهنگ سازی سایر سیستم های اطلاعاتی با سیستم های ERP

مواردی که در بالا به آن اشاره شد می توان به موانع پیاده سازی در سیستم های برنامه ریزی منابع انسانی در سطح دنیا اشاره کرد ولی علاوه بر مشکلات فوق پیاده سازی، در ایران با مشکلات و چالش های دیگری هم روبروست که رفع این موانع می تواند در جهت کاهش هزینه ها و زمان انجام پروژه های ایرانی کمک شایانی نماید. به عنوان مثال مشکلات زیر ساخت شبکه و اینترنت به عنوان یکی از مهم ترین چالش ها در سطح کشور مطرح است.

مهم ترین موانع یا چالش ها در سازمان های ایرانی به شرح ذیل می باشد :

 1. عدم درک صحیح مدیران از سیستم های ERP
 2. بی ثباتی مدیریت در سطح بالا و میانی و تغییرات مدیران
 3. بودجه کم شرکت ها جهت پیاده سازی
 4. عدم وجود چشم انداز روشن در پیاده سازی شرکت های ایرانی
 5. پائین بودن سطح دانش کارکنان و مدیران
 6. مقاومت سازمانی بی مورد در برابر تغییر سیستم ها و روش
 7. ناکافی بودن فرهنگ سازمان ها در تبدیل از ساختار وظیفه محور به فرآیند محور

گروه نرم افزاری زروان جهت رفع چالش های گفته شده در پیاده سازی سیستم های فرآیندی سعی نموده است تا سازمان ها و شرکت ها را با چشم انداز ERP به سمت سیستم های فرآیند محور و با آشنایی شرکت ها با مزایای یک شرکت فرآیند محور حرکت دهد و به صورت مرحله به مرحله در هر فاز نتایج حاصل از پیاده سازی را در اختیار مدیران و کارکنان سازمان قرار دهد. هم چنین جهت رفع دغدغه مدیران بابت هزینه های سنگین ناشی از پیاده سازی سعی شده است که ضمن کاهش بهای تمام شده پروژه با تعمیم پروژه های مشابه و همچنین الگوسازی در برخی فرآیندها هزینه ها راکاهش و با افزایش تقویت کانال های فروش و درآمدزایی شرکت از طریق رویکرد مبتنی بر فناوری اطلاعات درآمدهای سازمان ها را در تقاطع میان مدت و بلندمدت افزایش دهد.

همچنین در پروژه های که با رویکرد ERP پیاده سازی می گردند سعی شده است که شرایط بومی شرکت های ایرانی درنظر گرفته شود و متناسب با این شرایط بومی، پروپوزال و طرح حهای پیشنهادی ارائه گردد.

بدیهی است تفاوت های زیاد در فرهنگ و شرایط کسب و کارهای ایرانی جزء لاینفک پروژه های فرآیندی زروان بوده و در پیاده سازی سعی خواهد شد ضمن تقویت بسترهای فنی، عملیاتی و ارزیابی دقیق محیط کارفرما، طرح ها به گونه ای پیاده سازی گردد تا چالش های پیش رو به حداقل ریسک برسد.