بسـته شـرکتـی

نرم افزاری است که مطابق شرکت های کوچک و شرکت هایی با حجم گردش متوسط طراحی گردیده است که عملیات حسابداری مالی و بازرگانی این شرکت ها را مطابق استاندارد های حسابداری مدیریت نموده و در عین سادگی می تواند برای افرادی که آشنایی زیادی با علم حسابداری ندارند مطابق باشد.

   تعریف کالا، واحد کالا، تعریف گروه کالا، تعریف انبارها

  تعریف بانک، صندوق، حساب های بانکی

  تعریف اشخاص و اطلاعات تکمیلی اشخاص

  تعریف حساب های درآمد، هزینه، سرمایه، اموال و…

  تعریف نامحدود صندوق، انبار

  تعیین سطوح دسترسی جهت کاربران

  تعریف بارکد وزنی، طول و عرض کالا، اتصال بر ترازوهای دیجیتال و …

  تعریف کدینگ استاندارد حسابداری جهت حساب های تفضیلی