بسـته فـروشـگاهی

بسته فروشگاهی دستلاف جهت صندوق های فروشگاهی و کلیه فروشگاه هایی که قصد مکانیزه کردن عملیات خرید و فروش خود را دارند طراحی شده است که با پیاده سازی این بسته کلیه فعالیت های یک فروشگاه عملیاتی گردیده و بصورت سیستماتیک مدیریت خواهد شد.

   تعریف کالا، واحد کالا، تعریف گروه کالا، تعریف انبارها

  تعریف بانک، صندوق، حسابهای بانکی

  تعریف اشخاص و اطلاعات تکمیلی اشخاص

  تعریف حسابهای درآمد، هزینه، سرمایه، اموال و…