مدیـریـت فـروش و بـازاریـابی زروان

قلب تپنده هر سازمانی در گرو فعالیت بهینه فروش آن است که حفظ قابلیت رقابتی کالا و خدمات و بالا بردن سطح فروش نیازمند ابزار کارآمد در این زمینه می باشد. نرم افزار مدیریت و حسابداری فروش و بازاریابی زروان ضمن انعطاف کامل با نیازهای سازمانی مشتریان و تعریف فرآیند های سازمانی طبق روال های هر شرکت می تواند به عنوان مهمترین ابزار سازمانی مورد استفاده قرار گیرد.

تعـاریـف

 تعریف مشتریان، فروشندگان و بازاریابان و مراکز فروش وتحویل

 گروه بندی مشتریان، فروشندگان و بازاریابان به صورت نامحدود

تعریف انواع فروش و استفاده در فاکتورهای فروش و سایر اسناد فروش

کنترل انبار مشتری بصورت دینامیک و رعایت کنترل ها ی بازرگانی لازم جهت مشتری در سطوح مختلف

 تعریف انواع عوامل افزاینده و کاهنده از قبیل عوارض، بیمه و … به صورت کاملا دینامیک و استفاده در محیط اسناد فروش

تعریف خدمات، گروه بندی خدمات و استفاده در اسناد فروش

تعریف روال ها وفرآیندهای خاص فروش و امکان ارتباط فرآیندها با سایر سیستمها

صدور اسناد فروش، برگشت فروش، سفارش فروش، قرارداد فروش با استفاده از پارامترهای مختلف

صدور اسناد فروش خدمات، برگشت خدمات، سفارش خدمات، قرارداد خدمات با استفاده از پارامترهای مختلف

 تعریف جوایز فروش، جوایز صادراتی، بصورت پارامتریک

ارتباط سیستم فروش و بازاریابی به صورت مستقیم و غیر مستقیم با سیستم مدیریت انبار داری زروان

تعریف مناطق جغرافیایی و استفاده از سیستم فروش و بازاریابی بر اساس موارد فوق جهت بازاریابان، فروشندگان و ..

درج و محاسبه پورسانت بازاریابان و فروشندگان