مدیـریـت حقـوق و دستـمزد

تعـاریف

 تعریف انواع استخدام، گروه استخدامی، انواع احکام و انواع وضعیت پرسنل

 تعریف سمت ها، پست ها، گروه های کاری، چارت سازمانی، مراکز هزینه، واحدهای محل خدمت

  تعریف انواع صندوق بازنشستگی، انواع بیمه، انواع مالیات، انواع کسور قانونی

 تعریف مدارک تحصیلی، انواع مدرک، انواع رشته، رسته، گروه، طبقه شغلی

  تعریف مشخصات بیمه ای کارکنان، افراد تحت تکفل،سوابق بیمه

 تعریف پرسنل به همراه پرونده های پرسنلی،آموزشی،استخدامی،سوابق پرسنل،اطلاعات پرسنلی وثبت اطلاعات مرخصی پرسنل

 تعریف انواع استخدام، اقلام حقوقی و غیر حقوقی، حکمی و غیر حکمی با تعیین شرایط و ضوابط هر آیتم حقوقی

صدور احکام پرسنلی بصورت تکی و گروهی و اصلاح احکام پرسنلی بر اساس سوابق و شرایط هر شخص و صدور احکام   ماموریت و مرخصی کارکنان

تعریف جداول مالیاتی، کسورات کارکنان، وام ها، تعهدات کارفرما، تعهدات دولت، معافیت های مالیاتی و بیمه ای کارکنان

 دریافت اطلاعات کارکرد پرسنل به صورت دستی و مکانیزه و امکان ارتباط با دستگاه کارت خوان جهت ثبت سوابق و تهیه     گزارشات ورود اطلاعات Time Sheet

 تهیه دیسکت های بیمه، بانک، دارایی با تعیین فرمت و خروجی دلخواه

محاسبه حقوق جاری و معوقه کارکنان در دوره های مختلف و ارائه لیست برگشتی، معوقات و جاری کارکنان به صورت دلخواه

 امکان برگشت محاسبات حقوق بصورت گروهی، تکی و کلی و محاسبه مجدد حقوق