نـرم افـزار مدیـریت خـرید و تـدارکـات

تعـاریـف

 تامین کنندگان، گروه بندی، انواع تامین کنندگان کالا و خدمات

تعیین دوره های مشخص جهت امتیاز دهی تامین کنندگان بر اساس پارامترهای مختلف کالا، گروه کالا و …

ارزشیابی تامین کنندگان از طریق تعیین پارامترهای ارزشیابی تامین کننده

 تعریف انواع خرید، خرید ارزی، خرید نقدی، خرید اقساطی و … با تعیین زمان تسویه

تعریف انواع اسناد خرید، برگشت خرید، علل برگشت

منشاگذاری به صورت دستی و اتوماتیک بروی اسناد انبار

  اعمال کنترل های داخلی لازم در زمان خرید و برگشت خرید کالا و خدمات در سیستم انبار و خرید تدارکات

تعریف مناطق جغرافیایی مختلف و نقاط مختلف خرید کالا و خدمات

درخواست کالا از انبار، درخواست خرید کالا، تامین اعتبار، درخواست های خرید و پیگیری درخواست های انجام شده

ثبت استعلامات خرید تامین کنندگان، مقایسه استعلامات خرید، سفارشات خرید

پیش فاکتور خرید، سند خرید، برگشت خرید و صدور اسناد کسورات و اضافات کالاها

 کنترل فرم اسناد، درخواست خرید، پیش فاکتور خرید، خرید و فرآیندهای خرید در یک مجموعه

 تعریف منشا خرید و ایجاد رابطه به منظور اعمال کنترل های لازم فی مابین اسناد خرید، انبار

نمایش گردش حساب تامین کنندگان بر مبنای پارامترهای مختلف

 تعریف الگوی صدور اسناد خرید بصورت پارامتریک و الگوی تعریف شده در سیستم مدیریت مالی زروان

 صدور اسناد حسابداری خرید بصورت دستی و اتوماتیک و استاندارد سازی اسناد حسابداری خرید بر مبنای مدیریت مالی زروان