مدیـریـت وجـوه و خـزانه داری زروان

کنترل و ضعیت نقدینگی و حفظ منابع و مصارف و تهیه گزارشات و اقدامات به موقع  در این خصوص می تواند به عنوان یکی از مهم ترین عوامل موفقیت به شمار آید. نـرم افـزار مدیریت وجوه زروان با اعمال کنترل های لازم و تحلیل مناسب داده ها و تهیه گزارشات و آنالیزهای لازم در خصوص وضعیت نقدینگی، اسناد و اوراق بهادار، کنترل تنخواه ها و صندوق ها خواهد توانست نقشی مهم در فرآیندهای سازمانی شما را ایفا نماید.

تعـاریـف

تعریف صندوق، انواع صندوق، تنخواه، انواع تنخواه و انتصابات مربوطه

صدور صورت خلاصه تنخواه و ثبت هزینه های تنخواه

تعریف بانک ها، شعب ارزی، حساب های ارزی، ریالی

 مدیریت دسته چک با تعیین سطوح دسترسی کاربران جهت دسته چک ها در حساب های مختلف

 پرینت چک های صادره با امکان تعریف انواع پرینت چک

 تعربف انواع دریافتی وجه نقد، اسناد، انواع پرداختی، انواع واریز و برداشت

 ثبت و نگهداری عملیات دریافت و پرداخت صندوق وئصدورچک

عملیات ثبت و دریافت اقساط مشتریان و نگهداری سوابق مربوط به اقساط پرداختی، اقساط معوق و مانده تسویه نشده

عملیات دریافت، واگذاری، ابطال، برگشت و وصول اسناد و ثبت و نگهداری سوابق اسناد

 تهیه صورت مغایرت بانکی بصورت مکانیزه و پاس کردن اقلام باز (مشاهده امکانات)

 کنترل و بازنگری اسناد مدیریت وجوه جهت اعمال کنترل های داخلی

 صدور اسناد حسابداری مدیریت وجوه و ارسال به سیستم مدیریت مالی زروان با اعمال کنترل های داخلی لازم جهت صدور اسناد حسابداری

 جلوگیری از صدور و ثبت اطلاعات اضافی، ثبت های واسطه و اعمال کنترل های لازم جهت صحت عملیات ثبت شده در سیستم مدیریت وجوه زروان