مـدیـریـت برنـامه ریـزی و مـواد زروان

برنامه ریزی مواد مورد نیاز سیستمی است که با یک پیش بینی برای تقاضای محصول ساخته شده شروع می شود و وابستگی تقاضا را به:

۱- انواع اجزا مورد نیاز

۲- نیاز های کمی دقیق

۳- زمانبندی سفارشات جهت تامین یک برنامه تولید تعیین می کند.

اهداف سیستم برنامه ریزی مواد :

 کاهش میزان موجودی انبار

 کاهش زمان تولید و تحویل کالا

بر آورد زمان واقعی تحویل کالا

 افزایش بازدهی تولید

 امکان مشخص نمودن روش های تعیین میزان سفارش بر اساس نیاز هر دوره و سفارشات دوره ای

امکان تهیه و تعیین مستندات و پیش نیاز لازم جهت برنامه ریزی مواد از طریق :

۱- تعیین زمان بندی اصلی تولید MPS از طریق تعداد سفارشات دریافتی از مشتریان و تعیین سایر تقاضاها و سفارشات

2- تهیه صورت مواد و قطعات BOM و تعیین لیست مواد و قطعات، اجزای کالا، ترتیب ساخت و تعداد اجزا درمحصول

3- تهیه پرونده ثبت موجودی و تعیین اطلاعات دقیق و آماری از موجودی مواد و کالا در سیستم انبار

امکان تعریف فرمولاسیون و آنالیز کالای ساخته شده و کالای نیمه ساخته

تعریف اولویت تولید جهت کالاهای تولیدی، مشخص نمودن کالاهای قابل تولید و غیر قابل تولید

  تعریف آنالیز ساخت محصولات به روش های متفاوت و امکان نامگذاری و اولویت بندی فرمولاسیون

 ثبت آنالیز ریالی جهت تولید کالا و محاسبه هزینه های تولید در آنالیز ریالی

محاسبه و قیمت گذاری مواد و کالای تولیدی بر اساس روش تعیین شده و یا شناسایی ویژه مواد در انبار

 تعیین اهداف تولید بصورت دوره ای در شیفت های کاری متفاوت

تعیین بودجه تولید در مراکز هزینه، پروژه و خطوط تولید در شیفت های کاری متفاوت

تعدیل برنامه های تولید در دوره های زمانی و شیفت های کاری

 سازماندهی تجهیزات تولید در خطوط و ایستگاه های کاری

 برنامه ریزی تقاضاهای تولید کالا در خطوط تولید، درخواست تولید، درخواست ساخت و …