نـرم افـزار مدیـریت مـالی زروان

یکی از مهم ترین و پیچیده ترین فرآیندهای کاری هر سازمان نیاز، ثبت، ضبط، طبقه بندی و تلخیص اطلاعات و گزارشات مالی می باشد که این مهم می بایست به گونه ای قابل اعتماد و انعطاف نیاز اطلاعاتی سازمان را برآورده سازد.

نرم افزار مدیریت مالی زروان با مدیریت یکپارچه اطلاعات در سطح سیستم و زیر سیستم های مالی دارای انطباق پذیری و انعطاف کامل با نیاز های سازمان های مختلف اعم از دولتی، بازرگانی، صنعتی و منطبق با استانداردهای حسابداری پیاده سازی گردیده است.

تعـاریـف

 تعریف حساب های سرفصل ، کل ، معین و تفصیلی بصورت شناور و ماتریسی بدون محدودیت ارقام کدینگ بصورت فارسی و لاتین

 تعریف ماهیت حساب ها جهت هر حساب تفصیلی

 تعریف ویژگی جداگانه جهت هر حساب با امکان انتخاب ویژگی ها در محیط سند حسابداری

تعریف شرح های استاندارد برای هر یک از حساب های معین به تعداد نامحدود

قابلیت محدود نمودن مشاهده حساب ها در کلیه گزارشات برای هر یک از کاربران

  قابلیت کنترلهای مدیریتی وداخلی در صدور اسناد حسابداری در سطوح مختلف

 تعریف گروه ها تفصیلی بصورت نامحدود و امکان استفاده از گروه ها در 5 سطح تفصیلی

 اختصاص حساب های تفصیلی به گروه  به صورت دلخواه

  صدور اسناد حسابداری بصورت Multi keyboard  با امکانات ویژه

قابلیت تعریف و تغییر انواع چاپ اسناد حسابداری بصورت دلخواه

قابلیت انتقال گزارشات و اطلاعات به صفحات گسترده Excel

ثبت اسناد حسابداری بصورت سند یادداشت ، عمومی ، و … و امکانات طبقه بندی و گزارش گیری

بازبینی شماره اسناد ، ادغام اسناد ، بازیافت اسناد حذف شده وحذف اسناد بصورت گروهی

 کنترل ماهیت حسابها وکنترل بودجه حسابها،مانده حسابها وسایر کنترلهای مندرج در هر حساب

 تائید اسناد حسابداری با رعایت کنترلهای داخلی

 صدور سند خلاصه ماهیانه حسابداری بصورت دلخواه با امکان ویژه

 صدور اسناد بستن حساب های دائمی و موقت و سند اختتامیه بصورت اتوماتیک

0هفته0روز0ساعت0دقیقه0ثانیه