نرم افزار یکپارچه مالی سیرمان

نرم افزار حسابداری مالی سیرمان

اطلاعات پایه

نرم افزار یکپارچه مالی سیرمان

تعریف حساب های سرفصل، کل، معین و تفصیلی به صورت شنـاور و ماتریسی بدون محدودیت ارقام کدینگ

تعریف ماهیت حساب ها جهت هر حساب تفصیلی

تعریف ویژگی حساب.

تعریف شرح های استاندارد

 تعـریف گـروه ها تـفـصیلی بـه صـورت نامـحـدود

 اختصاص حساب های تفصیلی به گروه تفصـیلی

عملیات و اسناد

صدور اسناد حسابداری بصورت آزاد و اتوماتیک

قابلیت تعریف و تغییرانواع چاپ اسناد حسابداری به صورت دلخواه

قـابلیت انتـقال گـزارشات و اطـلاعات بـه صـفـحـات گسـترده Excel

ادغام اسناد –کنترل ماهیت حساب ها

شماره گذاری اسناد

بستن حسابها ی موقت ودائمی بصورت اتوماتیک

گزارشات

گـزارش مـرور حساب ها در سطوح مختلف حساب

تهیـه گـزارشات مـالی ومدیـریت به صـورت پـیوسته ومقایسه ای از سال های مالی قبل

گزارش دفاتر کل ، معین ، تفصیلی ، روزنامه

گزارش گردش حساب ها در سطوح مختلف

تـهـیه انـواع چـارت ها و نـمـودارهـا

تهیه صورتهای مالی ترازنامه ، سود و زیان

تهیه تراز آزمـایشی اسناد به صورت چند ستـونی و چند سـطری

امکان ساخت دیتای دوم و چند شرکتی جهت شرکت های متعدد

ویرایش ،ساخت حساب وسند به صورت کلی وجایگزینی درحساب ها محیط اسناد دراسناد مالی سال های متعدد

امـکان ورود اطـلاعات پایه ،اسناد وگزارشات ازمحیط نـرم افزار Excel

امـکان تهیه گزارشات پیوسته، تجمیعی سال های مالی، تلفیقی مراکز و نمودارهای مقایسه ای

امکان ارتـباط با سامانه پیام کوتاه و ارسال و دریافت پیامک و ارسال مانده حسابها به اشخاص برحسب پارامترهای مختلف

امکـان ارتـبـاط بـا نـرم افـزارهـا از طـریق ایـنترنت و وب و اسـتـفـاده به صورت تک کاربره و چند کاربره

گزارش گردش حساب ها در سطوح مختلف

تـهـیه انـواع چـارت ها و نـمـودارهـا

تهیه صورتهای مالی ترازنامه ، سود و زیان

تهیه تراز آزمـایشی اسناد به صورت چند ستـونی و چند سـطری

منافع ومزایا

امکان ساخت دیتای دوم و چند شرکتی جهت شرکت های متعدد

ویرایش ،ساخت حساب وسند به صورت کلی وجایگزینی درحساب ها محیط اسناد دراسناد مالی سال های متعدد

امـکان ورود اطـلاعات پایه ،اسناد وگزارشات ازمحیط نـرم افزار Excel

امـکان تهیه گزارشات پیوسته، تجمیعی سال های مالی، تلفیقی مراکز و نمودارهای مقایسه ای

امکان ارتـباط با سامانه پیام کوتاه و ارسال و دریافت پیامک و ارسال مانده حسابها به اشخاص برحسب پارامترهای مختلف

امکـان ارتـبـاط بـا نـرم افـزارهـا از طـریق ایـنترنت و وب و اسـتـفـاده به صورت تک کاربره و چند کاربره

مشخصات فنی

محیط برنامه نویسی : Visual Studio 2015 – Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2013

گزارش ساز: Microsoft SQL Server Reporting Services  & Crystal Report  13

زبان برنامه نویسیC#4.5

محیط اجرایی :windows

معماری سیستم : 3 – tire

متدولوژی طراحی : UML

ابزارهای اختصاصی : zarvan Framework