برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

اطلاعات پایه

تعریف کالا با کدهای دلخواه در گروه ها ، طبقه ها  

تعریف انبارها و زیرانبارها

کالاهای قابل تخصیص به هر انبار با تعیین انباردار

تعریف بارکد کالا ، ایران کد 

واحدهای فرعی ، تصویر کالا و ..

قیمت گذاری کالا به روش های Fifo  ،Lifo  ، میانگین  

عملیات و اسناد

صدور اسناد انبار شامل رسید ، برگشت رسید ، خرید ، برگشت خرید ، حواله ، برگشت امانی ، امانی ، ارسال به سایر انبارها 

منشاگذاری بروی اسناد سیستم فروش جهت صدور حواله های انبار بصورت دستی و اتوماتیک 

کنترل ویالی کردن اسناد انبار

تعیین الگوی صدور سند اسناد حسابداری

تعیین سطوح دسترسی و امنیتی جهت کاربران 

صدور اسناد حسابداری بصورت دستی و اتوماتیک 

اعمال تنظیمات ظاهر برنامه 

تنظیمات خاص جهت انبارها ، کالاها و کاربران 

گزارشات

تهیه گزارشات متنوع از موجودی کالا ، رسید ، حواله ، امانی ، تولید ، عملکرد و … بصورت تعدادی و ریالی 

اعمال شرایط مختلف در گزارش از قبیل کالا ،  انبار ، نوع کالا ، واحد کالا ، نوع انبار ، مراکز هزینه 

گزارش جابجایی بین انبارها ، پروژه ها ، مراکز و اقلام راکد کالاها در هر انبار و گروه کالا ، آنالیز کالا 

گزارشات خرید فصلی ، تامین کنندگان کالا ، گزارشات دوره ای ، مقایسه ای 

گزارشات نموداری و تهیه انواع چارت ها با توجه به شرایط اعمال شده در گزارشات 

امکان ورود اطلاعات پایه ،اسناد وگزارشات ازمحیط نرم افزار Excel  

امکان تهیه گزارشات پیوسته،تجمیعی سالهای مالی ،تلفیقی مراکز ونمودارهای مقایسه ای ازکالا،مراکزو.

امکان ارتباط با سامانه پیام کوتاه وارسال ودریافت پیامک

مشخصات فنی

محیط برنامه نویسی : Visual Studio 2015 – Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2013

گزارش ساز: Microsoft SQL Server Reporting Services  & Crystal Report  13

زبان برنامه نویسیC#4.5

محیط اجرایی :windows

معماری سیستم : 3 – tire

متدولوژی طراحی : UML

ابزارهای اختصاصی : zarvan Framework