اسـناد حسـابـداری ERP

یکی از مهم ترین و پیچیده ترین فرآیندهای کاری هر سازمان نیاز، ثبت، ضبط، طبقه بندی و تلخیص اطلاعات و گزارشات مالی می باشد که این مهم می بایست به گونه ای قابل اعتماد و انعطاف نیاز اطلاعاتی سازمان را برآورده سازد.

نرم افزار مدیریت مالی زروان با مدیریت یکپارچه اطلاعات در سطح سیستم و زیر سیستم های مالی دارای انطباق پذیری و انعطاف کامل با نیاز های سازمان های مختلف اعم از دولتی، بازرگانی، صنعتی و منطبق با استانداردهای حسابداری پیاده سازی گردیده است.

تعـاریـف

 •  تعریف حساب های سرفصل، کل، معین و تفصیلی بصورت شناور و ماتریسی بدون محدودیت ارقام کدینگ بصورت  فارسی و لاتین
 • تعریف ماهیت حساب ها جهت هر حساب تفصیلی
 • تعریف ویژگی جداگانه جهت هر حساب با امکان انتخاب ویژگی ها در محیط سند حسابداری
 • تعریف شرح های استاندارد برای هر یک از حساب های معین به تعداد نامحدود
 • قابلیت محدود نمودن مشاهده حساب ها در کلیه گزارشات برای هر یک از کاربران
 • قابلیت کنترل های مدیریتی و داخلی در صدور اسناد حسابداری در سطوح مختلف
 • تعریف گروه ها تفصیلی بصورت نامحدود و امکان استفاده از گروه ها در 5 سطح تفصیلی
بازگشت
بازگشت
امـکانـات
 • اختصاص حساب های تفصیلی به گروه  به صورت دلخواه
 • صدور اسناد حسابداری بصورت Multi keyboard  با امکانات ویژه
 • قابلیت تعریف و تغییر انواع چاپ اسناد حسابداری بصورت دلخواه
 • قابلیت انتقال گزارشات و اطلاعات به صفحات گسترده Excel
 • ثبت اسناد حسابداری بصورت سند یادداشت ، عمومی ، و … و امکانات طبقه بندی و گزارش گیری
 • بازبینی شماره اسناد ، ادغام اسناد ، بازیافت اسناد حذف شده وحذف اسناد بصورت گروهی
 • کنترل ماهیت حسابها وکنترل بودجه حسابها،مانده حسابها وسایر کنترلهای مندرج در هر حساب
 • تائید اسناد حسابداری با رعایت کنترلهای داخلی
 • صدور سند خلاصه ماهیانه حسابداری بصورت دلخواه با امکان ویژه
 • صدور اسناد بستن حساب های دائمی و موقت و سند اختتامیه بصورت اتوماتیک
گـزارشـات
 • گزارش بررسی حساب ها در سطوح مختلف حساب های سرفصل ، کل ، معین ، تفصیلی ، بودجه ای
 • تهیه گزارشات مالی ومدیریت  بصورت پیوسته ومقایسه ای از سال های مالی قبل
 • طبقه بندی و گروه بندی در گزارش بررسی اسناد بر اساس پارامترهای سند حسابداری و تهیه گزارش پارامتریک
 • جستجو و گزارش گیری سریع با توجه به ابزارهای گزارش ساز
 • گزارش دفاتر کل ، معین ، تفصیلی ، روزنامه با امکان درج محدوده های مختلف
 • گزارش گردش حساب ها در سطوح مختلف و گزارش آنالیز حساب ها در سطوح مختلف
 • تهیه انواع چارت ها و نمودارها در سطوح مختلف حساب ها و گزارشات
 • تهیه گزارشات چند ستونی در سطوح مختلف حساب ها بصورت فارسی ولاتین با امکان   ورود به محیط سند حسابداری
 • تهیه فونت های دلخواه پرینت گزارشات و چاپ
 • تهیه صورت های مالی ترازنامه ، سود و زیان و سود و زیان انباشته بصورت فارسی ولاتین
 • تهیه تراز آزمایشی اسناد بصورت چند ستونی و چند سطری بصورت فارسی ولاتین
 • قابلیت ارسال گزارشات و اطلاعات به صورت فرمت های  :

formats

مشخـصات فنـی
 • پایگاه داده : Microsoft SQL server 2014، زبان برنامه نویسی : c# 4.5
 • محیط برنامه نویسی : Net Framework 4.5 و microsoft visual studio team foundation server 2015
 • فریمورک اختصاصی  : zarvan framework
 • گزارش ساز : Microsoft SQL Server Reporting Services & Crystal Report13
 • روش پیاده سازی : Object Oriented ،service-oriented architecture، معماری ۵ Tire
 • محیط اجرایی : Windows Server ،Windows 7 ،Windows 10 ،Windows 8
ویـژگـی های بـرتـر
 • بروزرسانی نسخه های جدید نرم افزار از طریق اینترنت، پورتال مشتریان در بازه های دو ماهه بصورت اتوماتیک یا دستی
 • امکان ساخت Database دوم و چند شرکتی جهت شرکت های متعدد با امکانات ویژه
 • ویرایش ،ساخت حساب وسند به صورت کلی وجایگزینی درحسابها محیط اسناد دراسناد مالی سالهای متعدد.
 • امکان ورود اطلاعات پایه، اسناد و گزارشات ازمحیط نرم افزار MIcrosoft Excel به محیط برنامه زروان.
 • امکان تهیه گزارشات پیوسته، تجمیعی سالهای مالی، تلفیقی مراکز و نمودارهای مقایسه ای
 • امکان ارتباط با سامانه پیام کوتاه و ارسال ودریافت پیامک و ارسال مانده حسابها به اشخاص برحسب پارامترهای مختلف.
 • مدیریت همزمان چند شرکت از طریق پایگاه داده نرم افزارها بصورت همزمان
 • امکان ارتباط با نرم افزارها از طریق اینترنت ووب و استفاده بصورت تک کاربره و چند کاربره
 • امکان استفاده ازنرم افزارها جهت گروه شرکتها و تجمیع اطلاعات بصورت ( Holding )
سیـسـتم هـای مرتـبط
 • حسابداری تجمیعی زروان
 • مدیریت انبار زروان
 • مدیریت خرید و تدارکات زروان
 • مدیریت وجوه زروان
 • صورت های مالی اساسی
 • حسابداری ارزی زروان