اسـناد حسـابـداری ERP

یکی از مهم ترین و پیچیده ترین فرآیندهای کاری هر سازمان نیاز، ثبت، ضبط، طبقه بندی و تلخیص اطلاعات و گزارشات مالی می باشد که این مهم می بایست به گونه ای قابل اعتماد و انعطاف نیاز اطلاعاتی سازمان را برآورده سازد.

نرم افزار مدیریت مالی زروان با مدیریت یکپارچه اطلاعات در سطح سیستم و زیر سیستم های مالی دارای انطباق پذیری و انعطاف کامل با نیاز های سازمان های مختلف اعم از دولتی، بازرگانی، صنعتی و منطبق با استانداردهای حسابداری پیاده سازی گردیده است.

تعـاریـف

 •  تعریف حساب های سرفصل، کل، معین و تفصیلی بصورت شناور و ماتریسی بدون محدودیت ارقام کدینگ بصورت  فارسی و لاتین
 • تعریف ماهیت حساب ها جهت هر حساب تفصیلی
 • تعریف ویژگی جداگانه جهت هر حساب با امکان انتخاب ویژگی ها در محیط سند حسابداری
 • تعریف شرح های استاندارد برای هر یک از حساب های معین به تعداد نامحدود
 • قابلیت محدود نمودن مشاهده حساب ها در کلیه گزارشات برای هر یک از کاربران
 • قابلیت کنترل های مدیریتی و داخلی در صدور اسناد حسابداری در سطوح مختلف
 • تعریف گروه ها تفصیلی بصورت نامحدود و امکان استفاده از گروه ها در 5 سطح تفصیلی
 • اختصاص حساب های تفصیلی به گروه  به صورت دلخواه
 • صدور اسناد حسابداری بصورت Multi keyboard  با امکانات ویژه
 • قابلیت تعریف و تغییر انواع چاپ اسناد حسابداری بصورت دلخواه
 • قابلیت انتقال گزارشات و اطلاعات به صفحات گسترده Excel
 • ثبت اسناد حسابداری بصورت سند یادداشت ، عمومی ، و … و امکانات طبقه بندی و گزارش گیری
 • بازبینی شماره اسناد ، ادغام اسناد ، بازیافت اسناد حذف شده وحذف اسناد بصورت گروهی
 • کنترل ماهیت حسابها وکنترل بودجه حسابها،مانده حسابها وسایر کنترلهای مندرج در هر حساب
 • تائید اسناد حسابداری با رعایت کنترلهای داخلی
 • صدور سند خلاصه ماهیانه حسابداری بصورت دلخواه با امکان ویژه
 • صدور اسناد بستن حساب های دائمی و موقت و سند اختتامیه بصورت اتوماتیک