تنـظیمات سیـستم های ERP بایستی به گونه ای باشد که منطـبق با نیـازهای کسب و کار و صنعت و همچنین متناسب با تغییرات ایجاد شده در روندها و رویه های کاری دارای قابلیت تغییر باشد.

در سیستم BONYAN ERP سعی شده است تا انطباق کامل تنظیمات سیستم با این مفهوم به عنوان یکی از عناصر مهم صورت گیرد.

ماژول تنظیمات خواهد توانست کلیه تنظیمات لازم درسطح سازمان، کاربران، فیلدهای اطلاعاتی و همچنین تغییرات لازم در روش های کاری در طی دوره از قبیل شماره گذاری، منشاگذاری، تعداد کاراکترها، انواع فیلدها و … را جهت پیکربندی سیستم های Bonyan ERP فراهم آورد.

همچنین کلیه تنظیمات سیستم های مختلف مالی و اداری از قبیل تنظـیمات اسنـاد، پخـش، منـابع انسـانی، تـولیـد و … از طـریـق این مـاژول به صـورت یکپـارچه صورت گرفـته و مـدیـریت تنـظیـمات سیـستم اطـلاعـاتی را آسـان و در دسـترس می نمـاید.