فـروش و بـازاریـابی ERP

قلب تپنده هر سازمانی در گرو فعالیت بهینه فروش آن است که حفظ قابلیت رقابتی کالا و خدمات و بالا بردن سطح فروش نیازمند ابزار کارآمد در این زمینه می باشد. نرم افزار مدیریت و حسابداری فروش و بازاریابی جدید ERP ضمن انعطاف کامل با نیازهای سازمانی مشتریان و تعریف فرآیند های سازمانی طبق روال های هر شرکت می تواند به عنوان مهمترین ابزار سازمانی مورد استفاده قرار گیرد.

تعـاریـف

 • تعریف مشتریان، فروشندگان و بازاریابان و مراکز فروش وتحویل
 • گروه بندی مشتریان، فروشندگان و بازاریابان به صورت نامحدود
 • تعریف انواع فروش و استفاده در فاکتورهای فروش و سایر اسناد فروش
 • کنترل انبار مشتری بصورت دینامیک و رعایت کنترل ها ی بازرگانی لازم جهت مشتری در سطوح مختلف
 • تعریف انواع عوامل افزاینده و کاهنده از قبیل عوارض، بیمه و … به صورت کاملا دینامیک و استفاده در محیط اسناد فروش
 • تعریف خدمات، گروه بندی خدمات و استفاده در اسناد فروش
 • تعریف روال ها وفرآیندهای خاص فروش و امکان ارتباط فرآیندها با سایر سیستمها
 • صدور اسناد فروش، برگشت فروش، سفارش فروش، قرارداد فروش با استفاده از پارامترهای مختلف
 • صدور اسناد فروش خدمات، برگشت خدمات، سفارش خدمات، قرارداد خدمات با استفاده از پارامترهای مختلف
 • تعریف جوایز فروش، جوایز صادراتی، بصورت پارامتریک
 • ارتباط سیستم فروش و بازاریابی به صورت مستقیم و غیر مستقیم با سیستم مدیریت انبار داری زروان
 • تعریف مناطق جغرافیایی و استفاده از سیستم فروش و بازاریابی بر اساس موارد فوق جهت بازاریابان، فروشندگان و ..
 • درج و محاسبه پورسانت بازاریابان و فروشندگان
 • تهیه گزارشات اسناد فروش، تحویل به مشتری، کالا، محل فروش، محل تحویل به صورت کاملا دینامیک
 • تهیه گزارشات با امکان درج شرایط مختلف در یک گزارش گردش کالا در انبار، مناطق، مشتری، بازاریاب و فروشنده
 • گزارش کالاهای پر فروش، کم فروش، مناطق پر فروش، بازاریابان و فروشندگان به صورت مقایسه ای
 • تهیه گزارشات مدیریت فروش و آنالیز فروش
 • تهیه نمودارهای مختلف از سیستم فروش و مقایسه نمودارها در فواصل مختلف زمانی
 • تهیه گزارشات به دلخواه کاربر با استفاده از نرم افزار گزارش ساز
 • تهیه فرم های مورد نیاز کاربر با استفاده از نرم افزار فرم ساز
 • امکان ارسال و تهیه گزارش با فرمت های :

formats (1)