مدیریت اموال و دارائی ثابت ERP

تعاریف

 • تعریف اموال با شماره پلاک قدیم و جدید ، تاریخ بهره برداری، سریال اموال
 • تعریف قوانین استهلاک و نرخ های استهلاک دارایی ها و تعیین روش استهلاک
 • تغییر روش استهلاک در اموال و محاسبه استهلاک و ارزش دفتری بر اساس تغییر در روش مربوطه
 • محاسبه استهلاک دارایی ها به روش های مختلف ( نزولی، مستقیم و … ) براساس پارامترهای مشخص شده
 • صدور سند حسابداری استهلاک دارایی ها از طریق الگوی مشخص شده در نرم افزار یکپارچه زروان
 • تعریف بهای تمام شده کارشناسی، بهای خرید
 • تعریف گروه اصلی و فرعی اموال بر اساس روش های تعیین شده
بازگشت
بازگشت
امـکانـات
 • معرفی الگوی صدور اسناد حسابداری اموال به صورت اتوماتیک و دستی
 • تعریف انواع اسناد اموال به صورت پارامتریک و ارسال و انتقال اطلاعات اموال به انبار و  بالعکس
 • صدور اسناد ابتدای دوره اموال و ثبت مشخصات قدیم و جدید اموال
 • نمایش اطلاعات اموال در کارت انبار و تهیه گزارش و پرینت کارت اموال بصورت دلخواه
 • ثبت اطلاعات اول دوره اموال از طریق اطلاعات ثبت شده در Excel جهت جلوگیری از اتلاف وقت در ثبت
 • ثبت جابجایی اموال، تغییرات اساسی اموال، تجدید ارزیابی اموال، کاهش ارزش اموال
 • ثبت فروش اموال ، خرید اموال، رسید اموال، اهدای اموال و اسقاط اموال
 • ثبت اموال بر اساس مراکز هزینه سازمانی، مراکز پروژه و محل استقرار دارایی در سازمان
گـزارشـات
 • گزارش شناسه اموال، لیست اموال، لیست جامع اموال، کارتکس اموال و گزارشات خرید، اهدا، اسقاط، تولید و … براساس پارامترهای تنوع
 • تهیه گزارشات از محل استقرار، استفاده کنندگان، مراکز هزینه و پروژه بر حسب پارامترهای تنوع
 • ساخت و تهیه گزارشات و فرم های دلخواه از طریق برنامه گزارش ساز و فرم ساز
 • امکان ارسال اطلاعات با فرمت های :

formats (1)

مشخـصات فـنی
 • پایگاه داده : Microsoft SQL server 2014، زبان برنامه نویسی : c# 4.5
 • محیط برنامه نویسی : Net Framework 4.5 و microsoft visual studio team foundation server 2015
 • فریمورک اختصاصی  : zarvan framework
 • گزارش ساز : Microsoft SQL Server Reporting Services & Crystal Report13
 • روش پیاده سازی : Object Oriented ،service-oriented architecture، معماری ۵ Tire
 • محیط اجرایی : Windows Server ،Windows 7 ،Windows 10 ،Windows 8
سیـسـتم های مـرتبـط
 • مدیریت مالی زروان
 • مدیریت انبار
 • مدیریت خرید و تدارکات داخلی
ویـژگـی های بـرتـر
 • امکان ورود اطلاعات پایه، اسناد و گزارشات از محیط نرم افزار MIcrosoft Excel به محیط برنامه زروان.
 • امکان ارتباط با نرم افزارها از طریق اینترنت و وب و استفاده بصورت تک کاربره و چند کاربره