مدیریت اموال و دارائی ثابت ERP

تعاریف

 • تعریف اموال با شماره پلاک قدیم و جدید ، تاریخ بهره برداری، سریال اموال
 • تعریف قوانین استهلاک و نرخ های استهلاک دارایی ها و تعیین روش استهلاک
 • تغییر روش استهلاک در اموال و محاسبه استهلاک و ارزش دفتری بر اساس تغییر در روش مربوطه
 • محاسبه استهلاک دارایی ها به روش های مختلف ( نزولی، مستقیم و … ) براساس پارامترهای مشخص شده
 • صدور سند حسابداری استهلاک دارایی ها از طریق الگوی مشخص شده در نرم افزار یکپارچه زروان
 • تعریف بهای تمام شده کارشناسی، بهای خرید
 • تعریف گروه اصلی و فرعی اموال بر اساس روش های تعیین شده
 • معرفی الگوی صدور اسناد حسابداری اموال به صورت اتوماتیک و دستی
 • تعریف انواع اسناد اموال به صورت پارامتریک و ارسال و انتقال اطلاعات اموال به انبار و  بالعکس
 • صدور اسناد ابتدای دوره اموال و ثبت مشخصات قدیم و جدید اموال
 • نمایش اطلاعات اموال در کارت انبار و تهیه گزارش و پرینت کارت اموال بصورت دلخواه
 • ثبت اطلاعات اول دوره اموال از طریق اطلاعات ثبت شده در Excel جهت جلوگیری از اتلاف وقت در ثبت
 • ثبت جابجایی اموال، تغییرات اساسی اموال، تجدید ارزیابی اموال، کاهش ارزش اموال
 • ثبت فروش اموال ، خرید اموال، رسید اموال، اهدای اموال و اسقاط اموال
 • ثبت اموال بر اساس مراکز هزینه سازمانی، مراکز پروژه و محل استقرار دارایی در سازمان