مدیـریـت وجـوه و خـزانه داری برمبـنـای ERP

کنترل و ضعیت نقدینگی و حفظ منابع و مصارف و تهیه گزارشات و اقدامات به موقع  در این خصوص می تواند به عنوان یکی از مهم ترین عوامل موفقیت به شمار آید. نـرم افـزار مدیریت وجوه زروان با اعمال کنترل های لازم و تحلیل مناسب داده ها و تهیه گزارشات و آنالیزهای لازم در خصوص وضعیت نقدینگی، اسناد و اوراق بهادار، کنترل تنخواه ها و صندوق ها خواهد توانست نقشی مهم در فرآیندهای سازمانی شما را ایفا نماید.

تعـاریـف

 • تعریف صندوق، انواع صندوق، تنخواه، انواع تنخواه و انتصابات مربوطه
 • صدور صورت خلاصه تنخواه و ثبت هزینه های تنخواه
 • تعریف بانک ها، شعب ارزی، حساب های ارزی، ریالی
 • مدیریت دسته چک با تعیین سطوح دسترسی کاربران جهت دسته چک ها در حساب های مختلف
 • پرینت چک های صادره با امکان تعریف انواع پرینت چک
 • تعربف انواع دریافتی وجه نقد، اسناد، انواع پرداختی، انواع واریز و برداشت
 • ثبت و نگهداری عملیات دریافت و پرداخت صندوق وئصدورچک
 • عملیات ثبت و دریافت اقساط مشتریان و نگهداری سوابق مربوط به اقساط پرداختی، اقساط معوق و مانده تسویه نشده
 • عملیات دریافت، واگذاری، ابطال، برگشت و وصول اسناد و ثبت و نگهداری سوابق اسناد
 • تهیه صورت مغایرت بانکی بصورت مکانیزه و پاس کردن اقلام باز
 • کنترل و بازنگری اسناد مدیریت وجوه جهت اعمال کنترل های داخلی
 • صدور اسناد حسابداری مدیریت وجوه و ارسال به سیستم مدیریت مالی زروان با اعمال کنترل های داخلی لازم جهت صدور اسناد حسابداری
 • جلوگیری از صدور و ثبت اطلاعات اضافی، ثبت های واسطه و اعمال کنترل های لازم جهت صحت عملیات ثبت شده در سیستم مدیریت وجوه زروان