مدیـریت امـوال و دارائی های ثـابت

تعاریف

تعریف اموال با شماره پلاک قدیم و جدید ، تاریخ بهره برداری، سریال اموال

تعریف قوانین استهلاک و نرخ های استهلاک دارایی ها و تعیین روش استهلاک

  تغییر روش استهلاک در اموال و محاسبه استهلاک و ارزش دفتری بر اساس تغییر در روش مربوطه

  محاسبه استهلاک دارایی ها به روش های مختلف ( نزولی، مستقیم و … ) براساس پارامترهای مشخص شده

صدور سند حسابداری استهلاک دارایی ها از طریق الگوی مشخص شده در نرم افزار یکپارچه زروان

تعریف بهای تمام شده کارشناسی، بهای خرید

تعریف گروه اصلی و فرعی اموال بر اساس روش های تعیین شده

بازگشت
بازگشت
امـکانـات

 معرفی الگوی صدور اسناد حسابداری اموال به صورت اتوماتیک و دستی

تعریف انواع اسناد اموال به صورت پارامتریک و ارسال و انتقال اطلاعات اموال به انبار و  بالعکس

صدور اسناد ابتدای دوره اموال و ثبت مشخصات قدیم و جدید اموال

نمایش اطلاعات اموال در کارت انبار و تهیه گزارش و پرینت کارت اموال بصورت دلخواه

ثبت اطلاعات اول دوره اموال از طریق اطلاعات ثبت شده در Excel جهت جلوگیری از اتلاف وقت در ثبت

 ثبت جابجایی اموال، تغییرات اساسی اموال، تجدید ارزیابی اموال، کاهش ارزش اموال

 ثبت فروش اموال ، خرید اموال، رسید اموال، اهدای اموال و اسقاط اموال

 ثبت اموال بر اساس مراکز هزینه سازمانی، مراکز پروژه و محل استقرار دارایی در سازمان

گـزارشـات
 • گزارش شناسه اموال، لیست اموال، لیست جامع اموال، کارتکس اموال و گزارشات خرید، اهدا، اسقاط، تولید و … براساس پارامترهای تنوع
 • تهیه گزارشات از محل استقرار، استفاده کنندگان، مراکز هزینه و پروژه بر حسب پارامترهای تنوع
 • ساخت و تهیه گزارشات و فرم های دلخواه از طریق برنامه گزارش ساز و فرم ساز
 • امکان ارسال اطلاعات با فرمت های :

formats (1)

مشخـصات فـنی
 • پایگاه داده : Microsoft SQL server 2014، زبان برنامه نویسی : c# 4.5
 • محیط برنامه نویسی : Net Framework 4.5 و microsoft visual studio team foundation server 2015
 • فریمورک اختصاصی  : zarvan framework
 • گزارش ساز : Microsoft SQL Server Reporting Services & Crystal Report13
 • روش پیاده سازی : Object Oriented ،service-oriented architecture، معماری ۵ Tire
 • محیط اجرایی : Windows Server ،Windows 7 ،Windows 10 ،Windows 8
سیـسـتم های مـرتبـط
 • مدیریت مالی زروان
 • مدیریت انبار
 • مدیریت خرید و تدارکات داخلی
ویـژگـی های بـرتـر
 • امکان ورود اطلاعات پایه، اسناد و گزارشات از محیط نرم افزار MIcrosoft Excel به محیط برنامه زروان.
 • امکان ارتباط با نرم افزارها از طریق اینترنت و وب و استفاده بصورت تک کاربره و چند کاربره