مدیـریت امـوال و دارائی های ثـابت

تعاریف

تعریف اموال با شماره پلاک قدیم و جدید ، تاریخ بهره برداری، سریال اموال

تعریف قوانین استهلاک و نرخ های استهلاک دارایی ها و تعیین روش استهلاک

  تغییر روش استهلاک در اموال و محاسبه استهلاک و ارزش دفتری بر اساس تغییر در روش مربوطه

  محاسبه استهلاک دارایی ها به روش های مختلف ( نزولی، مستقیم و … ) براساس پارامترهای مشخص شده

صدور سند حسابداری استهلاک دارایی ها از طریق الگوی مشخص شده در نرم افزار یکپارچه زروان

تعریف بهای تمام شده کارشناسی، بهای خرید

تعریف گروه اصلی و فرعی اموال بر اساس روش های تعیین شده

 معرفی الگوی صدور اسناد حسابداری اموال به صورت اتوماتیک و دستی

تعریف انواع اسناد اموال به صورت پارامتریک و ارسال و انتقال اطلاعات اموال به انبار و  بالعکس

صدور اسناد ابتدای دوره اموال و ثبت مشخصات قدیم و جدید اموال

نمایش اطلاعات اموال در کارت انبار و تهیه گزارش و پرینت کارت اموال بصورت دلخواه

ثبت اطلاعات اول دوره اموال از طریق اطلاعات ثبت شده در Excel جهت جلوگیری از اتلاف وقت در ثبت

 ثبت جابجایی اموال، تغییرات اساسی اموال، تجدید ارزیابی اموال، کاهش ارزش اموال

 ثبت فروش اموال ، خرید اموال، رسید اموال، اهدای اموال و اسقاط اموال

 ثبت اموال بر اساس مراکز هزینه سازمانی، مراکز پروژه و محل استقرار دارایی در سازمان