یکی از مهمترین قسمت های یک سیستم اطلاعاتی، اطلاعات پایه می باشد. چنانچه در یک سیستم اطلاعاتی، اطلاعات پایه به درستی چیدمان و تعریف شود خواهد توانست با جمع آوری اطلاعات دقیق از محیط کسب و کار به مدیران جهت تصمیم گیری و گزارش گیری و همچنین فیلترگذاری برروی گزارشات کمک شایانی نماید.

ماژول اطلاعات پایه سیستم BONYAN ERP شامل تعاریف مفاهیم پایه در تمامی سیستم ها و زیر سیستم ها و همچنین تعریف فیلدهای اطلاعاتی از قبیل فیلدهای لازم در محیط اسناد، فیلدهای اطلاعاتی جهت اشخاص، کالاها، شرکت ها، اطلاعات تکمیلی، اطلاعات ارتباطی و … می باشد که جهت سهولت و دسترسی کاربران این ماژول بصورت جداگانه طراحی گردیده است.

همچنین در تعریف مفاهیم  پایه به مفهوم INTEGRATION توجه کامل گردیده و جهت تعاریف سعی شده است که یک فیلد اطلاعاتی از تمامی ماژول ها یا سیستم ها و زیرسیستم ها دارای قابلیت دسترسی و گزارش گیری می باشد.