مدیریت کارخانه Bonyan ERP

ماژول مدیریت کارخانه راهکارهای BONYAN ERP جهت کارخانجات و شرکتهای تولیدی بزرگ طراحی و تولید گردیده است.این راهکار یک محصول با قابلیتهای بسیار بالا و منطبق با استانداردهای ایران می باشد.که شامل چندین ماژول و زیربسته نیز می باشد.

بدون شک پیاده سازی راهکارهای حوزه تولید و صنعت بصورا کامل نیازمند شناسایی دقیق فرآیندها و همچنین سفارشی سازی برخی قسمتها منطبق با نیاز شرکتها و کارخانجات تولیدی خواهد بود.

مهمترین مباحثی که در مجموعه ماژولهای مدیریت کارخانه تعریف و عملیاتی می گردد به شرح ذیل می باشد:

 • مدیریت ساختار تولیدی کارخانه در سطح کلی و دوایر و خطوط تولید
 • مدیریت استراتژیک وایجاد شرایط لازم جهت تصمیم گیری واستراتژی های تولید
 • شناسایی نقاط ضعف و قوت واحد های تولیدی و محصولات تولید شده و قابل تولید جهت توسعه کارخانه وواحدهای تولیدی
 • برنامه زمانبندی تولید و برنامه‌ریزی تسطیح ظرفیت
 • مدیریت مواد و موجودی کالا و مواد
 • بودجه ریزی عملیاتی
 • کارسنجی و زمانسنجی درتمام مراحل تولید و فرآیندهای برنامه ریزی و تولید
 • کنترل کیفی مواد از مرحله ورود تا خروج محصولات از کارخانه
 • ایجاد سیستم فرآیندی در مدیریت کارخانه و حذف فرآیندهای اضافی و وقت گیر
 • مدیریت دارایی های فیزیکی و زمان سنجی و کنترل مراحل تولید و شناسایی گلوگاههای کاری
 • مدیریت زنجیره تامین
 • مدیریت بهای تمام شده و شناسایی فعالیتها وآنالیز و مقایسه با سایر دوره ها