مـدیـریـت منـابـع انـسـانـی بر مبـنـای ERP

تعـاریف

 • تعریف انواع استخدام، گروه استخدامی، انواع احکام و انواع وضعیت پرسنل
 • تعریف سمت ها، پست ها، گروه های کاری، چارت سازمانی، مراکز هزینه، واحدهای محل خدمت
 • تعریف انواع صندوق بازنشستگی، انواع بیمه، انواع مالیات، انواع کسور قانونی
 • تعریف مدارک تحصیلی، انواع مدرک، انواع رشته، رسته، گروه، طبقه شغلی
 • تعریف مشخصات بیمه ای کارکنان، افراد تحت تکفل، سوابق بیمه
 • تعریف پرسنل به همراه پرونده های پرسنلی، آموزشی، استخدامی، سوابق پرسنل، اطلاعات پرسنلی و ثبت اطلاعات مرخصی پرسنل
 • تعریف انواع استخدام، اقلام حقوقی و غیر حقوقی، حکمی و غیر حکمی با تعیین شرایط و ضوابط هر آیتم حقوقی
 • صدور احکام پرسنلی بصورت تکی و گروهی و اصلاح احکام پرسنلی بر اساس سوابق و شرایط هر شخص و صدور احکام ماموریت و مرخصی کارکنان
 • تعریف جداول مالیاتی، کسورات کارکنان، وام ها، تعهدات کارفرما، تعهدات دولت، معافیت های مالیاتی و بیمه ای کارکنان
 • دریافت اطلاعات کارکرد پرسنل به صورت دستی و مکانیزه و امکان ارتباط با دستگاه کارت خوان جهت ثبت سوابق و تهیه گزارشات ورود اطلاعات Time Sheet
 • تهیه دیسکت های بیمه، بانک، دارایی با تعیین فرمت و خروجی دلخواه
 • محاسبه حقوق جاری و معوقه کارکنان در دوره های مختلف و ارائه لیست برگشتی، معوقات و جاری کارکنان به صورت دلخواه
 • امکان برگشت محاسبات حقوق بصورت گروهی، تکی و کلی و محاسبه مجدد حقوق