نرم افزار انبارداری زروان

از مهم ترین و با ارزش ترین دارائی های هر سازمان می توان موجودی کالاهای آن را نام برد که طبقه بندی، نگهداری، شمارش و حفظ موجودی کالا و خدمات نیازمند وجود سیستم مدیـریت انـبار است.

نرم افزار انبارداری زروان با حفظ یکپارچگی اطلاعات در سطوح مختلف و اشاعه اطلاعات به سیستم های فروش، خدمات، اموال، خرید و تدارکات و مدیریت مالی خواهد توانست سازمان اطلاعات شمار را به روز نماید.

تعـاریـف

نرم افزار انبارداری زروان

تعریف کالا با کدهای دلخواه در گروه ها، طبقه ها و واحدهای مختلف

 تعریف خصوصیات و ویژگی های کالاها

 تعریف انبارها و زیرانبارها و کالاهای قابل تخصیص به هر انبار با تعیین انباردار

تعریف بارکد کالا، ویژگی فنی کالا، ایران کد، واحدهای فرعی، تصویر کالا و …

قیمت گذاری کالا به روش های Fifo ،Lifo، میانگین و شناسایی ویژه

تعریف انواع کالا، انواع انبار، انواع محصولات